'Εθνικό Λαχείο 'Εθνικό Λαχείο

  Εθνικό Λαχείο - Λαϊκό Λαχείο - Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

 

Ιστορικά στοιχεία έως 30 Απριλίου 2014

Η Διαχείριση των Λαχείων (διάθεση και διεξαγωγή κληρώσεων) σταμάτησε την  30η Απριλίου 2014(αρ. 23 § 3, Ν. 4302/2014 - ΦΕΚ 225Α/8-10-2014).

Το Εθνικό Λαχείο θεσπίστηκε το 1937 και ακολουθεί σήμερα το σύστημα των διαδοχικών κληρώσεων. Κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων σε εκδόσεις τετράμηνης διάρκειας που αποτελούνταν από έξη διαδοχικές κληρώσεις.

Οι αγοραστές του λαχείου είναι υποχρεωμένοι σε κάθε κλήρωση να ανανεώνουν το λαχείο τους αγοράζοντας τον ίδιο αριθμό .Κάθε κλήρωση έχει τα δικά της κέρδη , τα οποία αυξάνονται προοδευτικά μέχρι το τέλος της έκδοσης.

Τα κέρδη του λαχείου διακρίνονται (έτος 2014): Στον πρώτο λαχνό (δώρο) ύψους σήμερα 2.500.000 € που κληρώνεται την τελευταία ημέρα της έκτης κλήρωσης , στους μεγάλους λαχνούς κάθε κλήρωσης που κυμάνθηκαν από 10.000 € μέχρι 100.000 € στους μεσαίους λαχνούς που κυμάνθηκαν από 300 € μέχρι και 5.000 € και από τους άρτιους λαχνούς που ανάλογα με την κλήρωση κυμάνθηκαν από 80 € μέχρι και 240 €.

Επίσης υπάρχει και το κέρδος της δωρεάν ανανέωσης της πρώτης κλήρωσης της επόμενης έκδοσης που κερδίζουν οι μισοί αγοραστές που δεν κέρδισαν τα λαχεία τους στις κληρώσεις μιας έκδοσης. Απαραίτητη προϋπόθεση του κέρδους της ανανέωσης είναι οι παίχτες να έχουν συμμετοχή και στις έξη κληρώσεις κάθε έκδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Κ.Λ.

Για κάθε κλήρωση εκδίδονταν ξεχωριστά ακέραια γραμμάτια, σύμφωνα με τις ποσότητες που παραγγέλθηκαν από τους πράκτορες. Οι αριθμοί διαιρούνταν σε δέκατα φέροντας, εκτός από τον αριθμό τους, τα στοιχεία α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ, και ι.

Η ποσότητα αυτή μπορεί να μειώνονταν για κάθε κλήρωση, μετά την διεξαγωγή της Β΄ κλήρωσης, με την αφαίρεση των κληρωθέντων γραμματίων από τα διατεθέντα και του συνόλου των αδιάθετων γραμματίων της έκδοσης.

ΤΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Η τιμή των γραμματίων, για κάθε κλήρωση ήταν του ακέραιου 40 € και του δέκατου 4 €.

Οι τιμές αυτές ισχύουν για τους αγοραστές που αγοράζουν λαχεία από την πρώτη κλήρωση.

Όσοι παίρνουν μέρος σε μια από τις επόμενες κληρώσεις, οφείλουν να καταβάλουν, εκτός από την αξία του γραμματίου και την αξία των αντίστοιχων γραμματίων των κληρώσεων που προηγήθηκαν.

Γραμμάτια που κέρδισαν σε μία κλήρωση, δεν ισχύουν για τις επόμενες κληρώσεις. Συνεπώς, αγοραστής του οποίου το γραμμάτιο κέρδισε σε μια κλήρωση, για να μετάσχει στις επόμενες κληρώσεις, πρέπει να αγοράσει γραμμάτιο με άλλο αριθμό και να καταβάλει, εκτός από την αξία του και την αξία των αντίστοιχων γραμματίων των κληρώσεων που προηγήθηκαν.

ΥΛΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Για τη διεξαγωγή των κληρώσεων χρησιμοποιήθηκε σύστημα τεσσάρων σύγχρονων κληρωτίδων, μία πνευματοδυναμική και συστοιχία τριών ηλεκτρομηχανικών, που αναδεύουν σφαιρίδια τα οποία στο εξωτερικό τους μέρος έφεραν εκτυπωμένους ευδιάκριτους αριθμούς.


Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, είναι δυνατή η χρήση διαφόρων των ανωτέρω υλικών για τη διενέργεια των κληρώσεων.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Μετά το τέλος κάθε διαδοχικής κλήρωσης εκδίδονταν από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων επίσημος κατάλογος κερδών, με έντυπη τη σφραγίδα της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων και την υπογραφή του Διευθυντή της, βάσει του οποίου και μόνον, ενεργούνταν οι πληρωμές των κερδών.

Αντίτυπα των καταλόγων στέλνονταν αμέσως στους Πράκτορες, από τους οποίους λάμβαναν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, ενώ ηλεκτρονική τους έκδοση (χωρίς σφραγίδα) δημοσιεύονταν άμεσα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η ημερομηνία της παραγραφής των κερδών αναγράφεται πάνω στα γραμμάτια.

ΑΠΩΛΕΙΑ - ΦΘΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας γραμματίων εθνικού λαχείου που κέρδισε λαχνό μεγαλύτερο από το άρτιο, ο αγοραστής που το έχασε, όφελε να καταθέσει στον πράκτορα από τον οποίο αγόρασε το γραμμάτιο, δήλωση για την απώλεια.

Οι δηλώσεις απώλειας γραμματίων διαβιβάζονταν από τους πράκτορες στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Επιτρεπόταν η επιστροφή, από τους πράκτορες των αδιάθετων ατόφιων δεκάδων της Α’ κλήρωσης.