Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων

  Εθνικό Λαχείο - Λαϊκό Λαχείο - Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

 

Ιστορικά στοιχεία έως 30 Απριλίου 2014

Η Διαχείριση των Λαχείων (διάθεση και διεξαγωγή κληρώσεων) σταμάτησε την  30η Απριλίου 2014(αρ. 23 § 3, Ν. 4302/2014 - ΦΕΚ 225Α/8-10-2014).

ΙΔΡΥΣΗ

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ιδρύθηκε με διάταγμα τον Ιούλιο του 1929 με την αρχική ονομασία «Υπηρεσία του Λαχείου». Με τον Α.Ν. 339/1936 μετονομάσθηκε σε «Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων», ανήκε οργανικά στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και υπαγόταν στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Π.Δ.284/88). 

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων έπαψε να λειτουργεί στις 30 Αυγούστου 2014 (άρ.127 § 4 του Π.Δ. 111/2014 – ΦΕΚ 178Α/29-8-2014) και οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών (άρ.23 § 3, Ν. 4302/2014 – ΦΕΚ 225Α /8-10-2014) . Η διαχείριση λαχείων (διάθεση και διεξαγωγή κληρώσεων) έπαψε την 30ή Απριλίου 2014.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων διοικούνταν από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων σύμφωνα με το Π.Δ. 284/1988.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ.Κ.Λ.

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ήταν αρμόδια για την έκδοση, κυκλοφορία και την εν γένει διαχείριση των Κρατικών Λαχείων (Λαϊκού, Εθνικού, Ειδικού Κρατικού και για ένα χρονικό διάστημα του Ευρωπαϊκού Λαχείου).


ΛΑΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

Λαϊκό Λαχείο

Το Λαϊκό Λαχείο κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1875 με διάφορες ονομασίες και μορφές όπως : «Λαχείο Αρχαιοτήτων », «Λαχείο του Εθνικού Στόλου», «Λαχείο του Εθνικού Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος », «Ελληνικό Λαχείο», «Μέγα Λαχείο», «Λαϊκό Λαχείο».

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων το κυκλοφόρησε σε σειρές των 80.000 γραμματίων εκάστη (1-80.000) σε πεντάδες και η κλήρωσή του είναι εβδομαδιαία (52 κληρώσεις το χρόνο).

Εθνικό Λαχείο

Συστάθηκε τον Απρίλιο του 1937 με απόφαση της τότε Διοικούσας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936.Το Εθνικό Λαχείο είναι Λαχείο διαδοχικών κληρώσεων και κυκλοφορεί σε εκδόσεις , που αποτελούνται από ορισμένες κληρώσεις η κάθε μια.

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων το κυκλοφόρησε σε τρείς εκδόσεις κάθε χρόνο. Κάθε έκδοση είναι τετράμηνης διάρκειας και περιλαμβάνοντας 36 κληρώσεις.

Ειδικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης

Η σύστασή του έγινε με τον Α.Ν. 143/1967 και η πρώτη κλήρωσή του έγινε στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους . Το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή απλά Πρωτοχρονιάτικο, είναι ένα απλό Λαχείο ,που κυκλοφορεί μια φορά και κληρώνεται την τελευταία ημέρα κάθε χρόνου .Το Λαχείο κυκλοφορεί σε σειρές των 100.000 γραμματίων η κάθε μια (1-100.000).

ΝΟΜΟΙ και ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

  • Αναγκαστικός Νόμος 339/16-11-1936 (ΦΕΚ 512/Α/20-11-1936) «Περί Κρατικών Λαχείων».
  • Απόφαση ΕΔΚΛ της 26-4-1937 (ΦΕΚ 80/Β/27-4-1937) «Περί ιδρύσεως Εθνικού Λαχείου».
  • Αναγκαστικός Νόμος 2038/19-10-1939 (ΦΕΚ 454/Α/23-10-1939) «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων».
  • Υπουργική απόφαση Μ 14724 (ΦΕΚ Β/1940) «Περί ιδρύσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου».
  • Υπουργική Απόφαση Μ 6155/7-7-1941 (ΦΕΚ 114/Β/10-7-1941) «περί καταργήσεως του μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του Λαχείου του Στόλου σε Λαϊκό Λαχείο».
  • Αναγκαστικός Νόμος 143/27-9-1967 (ΦΕΚ 165/Α/30-9-1967 ) «Περί συστάσεως Ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως».
  • Νόμος 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/14-5-1991). Σύσταση Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου.
  • Νόμος 2515/24-7-1997 ( ΦΕΚ 154/Α/25-7-1997). Σύσταση Ευρωπαϊκού Λαχείου.
  • Π.Δ. 111/2014 άρθρο 127 § 4 (ΦΕΚ 178Α/29-8-2014) – «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
  • Ν. 4302/2014 άρθρο 23 § 3 (ΦΕΚ 225Α /8-10-2014) – «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»