Θεσμικό πλαίσιο-οδηγίες ΚΕΜΚΕ Θεσμικό πλαίσιο-οδηγίες ΚΕΜΚΕ

Οι διαδικασίες συντονισμού και ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο προβλέπονται στο ν.4152/2013 (υποπαρ. Β2-Β11) όπως ισχύει.

 

Οδηγίες ΚΕΜΚΕ

Α) Για τον έλεγχο ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης.

1. Εγκύκλιος ΚΕΜΚΕ,   2. Ανακοίνωση της ΕΕ για την έννοια ΚΕ,  3. Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη ΚΕ

 

Β) Για ΓΑΚ DE MINIMIS

1. Εγκύκλιος ΚΕΜΚΕ, 2. Ενδεικτική δομή μέτρων ΚΕ

Γ) Για την αναγωγή σε παρούσα αξία

1. Οδηγίες ΚΕΜΚΕ,  2. Εργαλείο υπολογισμού παρούσας αξίας

 

Δ) Γνωστοποίηση-κοινοποίηση με το σύστημα Sani

1. Διαδικασία κοινοποιήσεων,  2. Πρότυπο επικοινωνίας με την ΕΕ,  3. Πρότυπο διαβιβαστικού κοινοποίησης  4. Λίστα ελέγχου για κοινοποίηση φακέλου έργων υποδομής 

 

Ε) Διαφάνεια στις κρατικές ενισχύσεις.

1.Εγκύκλιος ΚΕΜΚΕ,     2.Νόμος 4438_2016 -Άρθρο 44,    3.Οδηγίες της ΕΕ