Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις

Επιστροφή

Τι θεωρείται «επιχείρηση» στο πλαίσιο των Κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις; Πότε θεωρείται ότι μια οντότητα ασκεί «οικονομική δραστηριότητα» που την κατατάσσει ως «επιχείρηση» με την έννοια που έχει ο όρος αυτός από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων;

Η έννοια της επιχείρησης από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων καταλαμβάνει όλες τα είδη επιχειρήσεων κεφαλαιουχικών, συμμετοχικών και ατομικών καθώς και φυσικών προσώπων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Επιπλέον μπορεί να αφορά τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες επιχειρήσεις.

Το βασικό κριτήριο είναι αν ο λήπτης της ενίσχυσης να ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή της αλλά και το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδια και τη χρηματοδότηση της.

Ως οικονομική δραστηριότητα  χαρακτηρίζεται κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε μια αγορά. Δεν αναιρείται η ιδιότητα της επιχείρησης αν ο φορέας που την ασκεί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως πχ ένας δημόσιος φορέας) από τη στιγμή που αυτή η δραστηριότητα ασκείται ή θα μπορούσε να ασκηθεί και από άλλο φορέα έναντι αντιτίμου.