Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις

Επιστροφή

Ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής στην εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις;

Με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ καθιερώνεται ένα σύστημα ελέγχου της ομαλής εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις,  που επιτρέπει την χορήγηση μόνο των ενισχύσεων που είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει κυρίαρχο ρόλο στο σύστημα αυτό καθώς είναι ο βασικός κριτής της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων με τη ΣΛΕΕ με βασικές αρμοδιότητες εποπτείας, ελέγχου και περιορισμού των ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις ή κλάδους της οικονομίας τους.

Η Επιτροπή ασκεί:

Α. Προληπτικό έλεγχο νέων ενισχύσεων: Η εξέταση και ο έλεγχος των σχεδίων νέων μέτρων ή πλαισίων ενισχύσεων, που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη πριν τεθούν σε εφαρμογή, και εφόσον δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

Β. Διαρκή έλεγχο των υφιστάμενων ενισχύσεων: Αφορά τον έλεγχο που μπορεί να διεξάγει η Επιτροπή σε ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί ρητά από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο ή που έχουν εγκριθεί σιωπηρά από την Επιτροπή μετά από κοινοποίηση ή που προϋπήρχαν πριν την έναρξη της Συνθήκης ή που δεν έχουν παραγραφεί ή έχουν μετατραπεί σε ενισχύσεις με την εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς ενώ δεν ήταν εξ αρχής.

Γ. Κατασταλτικό έλεγχο παράνομων ενισχύσεων: Δηλαδή ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί χωρίς να έχουν κοινοποιηθεί.

Δ. Κατασταλτικό έλεγχο καταχρηστικών ενισχύσεων ενισχύσεων: Δηλαδή Ενισχύσεων που εφαρμόζονται κατά παράβαση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής.

Επιπλέον η Επιτροπή έχει την εξουσία να διατάσσει την ανάκτηση μιας ενίσχυσης προς το σκοπό της αποκατάστασης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.