Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις

Γιατί οι «Κρατικές Ενισχύσεις» αποτελούν κρίσιμο πεδίο της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ; Γιατί πρέπει τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες αυτούς;

Οι κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ, διασφαλίζουν ότι οι χορηγούμενες ενισχύσεις δεν διαταράσσουν τον ανταγωνισμό στην Ενιαία Αγορά. Υπό...

Τι είναι «Κρατική Ενίσχυση»;

Στο άρθρο 107 της ΣΛΕΕ καταγράφονται τα τέσσερα βασικά κριτήρια που συνθέτουν την έννοια της ενίσχυσης τα οποία είναι: α. Η χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος, β. Η επιλεκτική -...

Ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής στην εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις;

Με το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ καθιερώνεται ένα σύστημα ελέγχου της ομαλής εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις,  που επιτρέπει την χορήγηση μόνο των ενισχύσεων που είναι σύμφωνες με...

Τι θεωρείται «επιχείρηση» στο πλαίσιο των Κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις; Πότε θεωρείται ότι μια οντότητα ασκεί «οικονομική δραστηριότητα» που την κατατάσσει ως «επιχείρηση» με την έννοια που έχει ο όρος αυτός από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων;

Η έννοια της επιχείρησης από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων καταλαμβάνει όλες τα είδη επιχειρήσεων κεφαλαιουχικών, συμμετοχικών και ατομικών καθώς και φυσικών προσώπων που ασκούν ελεύθερο...