Χορηγηθείσες Κρατικές Ενισχύσεις μετά την 1.7.2016 Χορηγηθείσες Κρατικές Ενισχύσεις μετά την 1.7.2016

Σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 9.2.γ των κανονισμών 651/2014, 702/2014, 1388/2014 και λοιπών κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ), όλα  τα κράτη μέλη (ΚΜ), για λόγους διαφάνειας, είναι υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν σε διαδικτυακό τόπο με ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες,  στοιχεία σχετικά με τις μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη χώρα – δυνάμει εγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης ή απαλλακτικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - και οι οποίες ξεπερνούν ορισμένα όρια.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαφάνεια (Transparency Award Module-TAM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/