Η Μονάδα Η Μονάδα

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΚΕΜΚΕ), αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Δ/νσης, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής.

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΚΕΜΚΕ

 

 

Οι αρμοδιότητες της ΚΕΜΚΕ

[σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 22 ν. 5000/22 (Α’ 226) η ΚΕΜΚΕ ιδίως: ]

 

Η διάρθρωση της ΚΕΜΚΕ

[σύμφωνα με το άρθρ. 37Β πδ 142/2017 (Α’ 192), όπως προστέθηκε με το άρθρ. 3 πδ  47/2021 (Α’ 121)]