Επιστροφή

Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων

Απόφαση υπ. αριθ. 56591/17-5-2021 του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γιώργου Ζαββού (ΦΕΚ 2029/2021)