Επιστροφή

8η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/66770/ΔΠΓΚ/11 Αυγούστου 2023 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης” (Β΄ 5881)», όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6Ρ9ΡΗ-Ω11)