Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

 

 

Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

Στο «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» θα καταγραφούν όλες οι Δεξαμενές που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αποθηκευμένων σε αυτές ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα, η δημιουργία μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων υπαγορεύεται από τις υπ’ αριθμ. 0004170/16.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2722), ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1156) καθώς και 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β΄), όπως ισχύουν.

Εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018Οδηγίες Περιγραφής της Διαδικασίας