Τμήμα Γ΄ – Εσωτερικών Ερευνών & Διερεύνησης Καταγγελιών Τμήμα Γ΄ – Εσωτερικών Ερευνών & Διερεύνησης Καταγγελιών

Οι αρμοδιότητες της Μ.Ε.Ε. [Απόφαση Αριθμ. 2523 ΕΞ 2021 Προσδιορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)] κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:


(β) Τμήμα Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών

(αα) ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,

(ββ) η διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση:

i) των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 208Γ, 216, 217, 220, 222, 235, 236, 237, 237Α, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 252, 254, 255, 259, 372, 374, 375, 386, 386A, 386Β, και 390 του Ποινικού Κώδικα, της Φορολογικής, Δημοσιονομικής και Τελωνειακής νομοθεσίας και το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και

ii) των πειθαρχικών αδικημάτων σε περιπτώσεις φαινομένων χρηματισμού, μετά από αυτόφωρη σύλληψη ή από υποθέσεων που έχουν ως συνέπεια απώλεια εσόδων του κράτους, καθώς και την παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο. Ειδικά για τα άρθρα 372, 374, 375, 386, 386Α και 390 του Ποινικού Κώδικα, η αρμοδιότητα διερεύνησης αφορά αποκλειστικά στα σχετικά αδικήματα που στρέφονται κατά των συμφερόντων του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο

(γγ) τη διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και, ειδικότερα:

(i) στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Μ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011,

(ii) σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στη Μ.Ε.Ε. οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής κατάστασής τους και

(iii) σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, ένορκη διοικητική εξέταση, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στο ανωτέρω (ββ) στοιχείο, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης,

(δδ) η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή/και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων,

(εε) η συλλογή, διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα,

(στστ) η διενέργεια στοχευμένων και έκτακτων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και ο καταλογισμός των ευθυνομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96, της παρ. 3 του άρθρου 152 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄ 188) όπως ισχύουν,

(ζζ) η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου,

(ηη) η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής,

(θθ) η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,

(ιι) η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους,

(ιαιαι) η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη σε δημόσιες διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

(ιβιβ) η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων,

(ιγιγ) η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα,

(ιδιδ) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μ.Ε.Ε. για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

(ιειε) η επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων και

(ιστιστ) η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό της διαδικασίας των ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.

Τα Τμήματα Β΄  και Γ΄  Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της Μ.Ε.Ε. έχουν αρμοδιότητα ελέγχου των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων φορέων ή των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα