Τμήμα Α – Εσωτερικού Ελέγχου Τμήμα Α – Εσωτερικού Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:


Τμήμα Α' Εσωτερικού Ελέγχου

 • Η διαμόρφωση μεθοδολογικού και κανονιστικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο (internal auditing) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η καθοδήγησή τους για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
 • Η κατάρτιση προγράμματος και η διενέργεια τακτικών, εσωτερικών ελέγχων σε λειτουργίες ή και δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες του Υπουργείου, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. 
 • Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.
 • Η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες, σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
 • Η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου.
 • Η άσκηση ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ.52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • Η σύνταξη και επικαιροποίηση, μετά από έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου με το οποίο ορίζεται και περιγράφεται η μεθοδολογία διενέργειας εσωτερικών ελέγχων.
 • Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
 • Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
 • Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
 • Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 • Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.
 • Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη σε δημόσιες διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Η διενέργεια καταλογισμών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96, της παραγράφου 3 του άρθρου 152 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α' 188) ως ισχύουν, εφόσον προκύπτουν από ελέγχους αρμοδιότητας της Μ.Ε.Ε.