Τμήμα Α΄ – Σχεδιασμού & Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων Τμήμα Α΄ – Σχεδιασμού & Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες της Μ.Ε.Ε. [Απόφαση Αριθμ. 2523 ΕΞ 2021 Προσδιορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)] κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:

 

Τμήμα Α' - Σχεδιασμού & Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων


(αα) η ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα,

(ββ) η σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου,

(γγ) η σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων,

(δδ) η κατάρτιση εξαμηνιαίου, ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών,

(εε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών, για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων του,

(στστ) η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών,

(ζζ) η διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων αυτού,

(ηη) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου Οικονομικών και η εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,

(θθ) ο έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών,

(ιι) η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

(ιαια) η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

(ιβιβ) ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και η ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον,

(ιγιγ) ο έλεγχος της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, διαλειτουργικότητας/διασύνδεσης με άλλα συστήματα (εσωτερικά και εξωτερικά) και ανταλλαγής αρχείων και στοιχείων μεταξύ τους με επαρκείς δικλίδες ασφαλείας,

(ιδιδ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών,

(ιειε) ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προγράμματά του,

(ιστιστ) η επίβλεψη και η διασφάλιση της ορθής διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ελεγκτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών,

(ιζιζ) η σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η αποστολή τους στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών, η οριστικοποίησή τους με τις συμφωνηθείσες ενέργειες και η εν συνεχεία υποβολή τους στον Υπουργό Οικονομικών,

(ιηιη) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες,

(ιθιθ) η περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

(κκ) η υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών επί των συμφωνηθεισών ενεργειών και η υποβολή σχετικών προτάσεων,

(κακα) η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η κατάρτιση ενδιάμεσης και ετήσιας Έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.

Το Τμήμα Α΄Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων είναι αρμόδιο για τον εσωτερικό έλεγχο (internal auditing) του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.