Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Συμπληρωματική της με Α.Π. 2467 ΕΞ 2020/10-01-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ – 89Β) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982.»

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/web/a-t-epaa/ektimeseis-timon-zones-apaa) η συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 07.02.2020 έως και 11.02.2020.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ