Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για τον νόμο ν. 4354/2015 Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για τον νόμο ν. 4354/2015

Επιστροφή

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4354/2015 κατά τη μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, γνωρίζουμε τα εξής: 

 

  1. Με την ψήφιση του ν.4354/2015 επιτρέπονται  οι μεταβιβάσεις απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις μέσω πώλησης σε μη αδειοδοτημένες οντότητες της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 1  του νόμου αυτού βάσει των ειδικότερων διατάξεων  των άρθρων 1 έως 3 Α.  Ομοίως, επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης απαιτήσεων σε ειδικά για το σκοπό αυτό αδειοδοτημένες εταιρείες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
  2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 3 Α  του ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις απαιτήσεων μεταξύ πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και στις συναλλαγές που διέπονται από τους νόμους 3156/2003, 1905/1990, 1664/1986, 4261/2014 και 4514/2018. Υπό αυτή την έννοια, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα μπορούν να πωλούν μεταξύ τους απαιτήσεις ή να αναλαμβάνουν τη διαχείριση τους χωρίς να απαιτείται να τηρήσουν τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 4354/2015 είτε για την αδειοδότηση των εταιρειών διαχείρισης είτε για τις προϋποθέσεις πώλησης απαιτήσεων προς μη αδειοδοτημένες οντότητες. 
  3. Ειδικότερα ως προς τη μεταβίβαση απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση διευκρινίζεται ότι αυτή διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ν.3156/2003,  ανεξαρτήτως αν στα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 4354/2015 στα άρθρα 1 -3 Α  για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτήσεων λόγω πώλησης σε εταιρείες της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 1,  δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που η μεταβίβαση των απαιτήσεων πραγματοποιείται με σκοπό την τιτλοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003.
  4. Οι εταιρείες διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 είναι,  βάσει των δραστηριοτήτων που ασκούν, χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του σημ.26 της παρ. 11 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Η ως άνω ιδιότητα, μνημονεύεται ρητά –προς άρση οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμφιβολίας- στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.   Ως χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι εν λόγω εταιρείες επιτρέπεται κατά τη ρητή πρόβλεψη του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.3156/2003  να διαχειρίζονται τιτλοποιημένες απαιτήσεις. Αυτονόητο, ότι στην περίπτωση αυτή οφείλουν να πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 που προβλέπονται για τη διαχείριση τιτλοποιημένων απαιτήσεων.