Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

10. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 5;

Με το έντυπο 5 υπολογίζονται οι ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.( .(Για να θεωρηθεί ένας κλειστός χώρος, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και το συνημμένο σ’ αυτή σχετικό σχεδιάγραμμα. Αντίγραφο επικυρωμένο της συμβολαιογραφικής πράξης, με τη μεταγραφή καθώς και του σχετικού σχεδιαγράμματος προσκομίζονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χώρος στάθμευσης που βρίσκεται σε κλειστό ισόγειο ή όροφο, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ότι δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης. Σε περίπτωση που έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης, ο χώρος λογίζεται ως επαγγελματική στέγη και ο υπολογισμός της αξίας του γίνεται με το έντυπο 2.