Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

5. Ποια είναι τα έντυπα για κάθε κατηγορία ακινήτου

1.  Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών που έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα είναι:

α) έντυπο 1, β) έντυπο 2, γ) έντυπο 3, δ) έντυπο 4, ε) έντυπο 5, στ) έντυπο Κ4, ζ) έντυπο Κ5, η) έντυπο Κ6, θ) έντυπο Κ7, ι) έντυπο Κ8, και ια) έντυπο Κ9. 

Με τα έντυπα Κ4 έως και Κ9 υπολογίζεται μόνο η αξία των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου)

2.  Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών ή εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο αντικειμενικό σύστημα είναι:

α) έντυπο Κ1, β) έντυπο Κ2, γ) έντυπο Κ3, δ) έντυπο Κ4, ε) έντυπο Κ5, στ) έντυπο Κ6, ζ) έντυπο Κ7, η) έντυπο Κ8, θ) έντυπο Κ9. 

Με τα έντυπα αυτά υπολογίζεται μόνο η αξία των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου)