Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

35. Πως βεβαιώνεται η δαπάνη αποκατάστασης σε ένα ακίνητο που έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα;

Η δαπάνη αποκατάστασης σε ένα ακίνητο, που έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα προκειμένου να εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών, βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που έχει συνταχθεί πριν από το χρόνο φορολογίας ή και μετά στην περίπτωση κτήσης αιτία θανάτου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία.