Επιστροφή

Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Σχέδιο Νόμου

Προσθήκες – Αναδιατυπώσεις στην ολομέλεια στο Σχέδιο Νόμου "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015"

Προσθήκες – Αναδιατυπώσεις