Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2023

23 Ιουν 2022

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023

Η υπ’ αριθμ. 2/126780/ΔΠΓΚ/15-6-2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του...