Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2023

23 Ιουν 2022

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023

2η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης 1η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης Απόφαση Οικονομικής Ταξινόμησης Κρατικού...