Επιστροφή

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

 

ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ψ87ΖΗ-6ΘΤ

ΛΣΤ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7

ΛΕ'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΟΗ-ΟΚΛ

ΛΔ'   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: Ω860Η-ΗΧΠ

ΛΓ'   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΨΦΘΚΗ-Λ6Ε

ΛΒ'   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΡΗ-ΕΤΔ

ΛΑ'   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΒΨ1Η-Ψ43

Λ'      Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6Θ2ΤΗ-ΛΞΜ

ΚΘ'   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: Ω5ΡΔΗ-Γ4Λ

ΚH'    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΑΝΔΗ-Σ4Κ

ΚZ'    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΛ5ΤΗ-Π76

ΚΣΤ'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: Ω2ΘΒΗ-43Δ

ΚΔ'    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΩΒΟΗ-ΨΕΑ

ΚΓ'    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΨΦ3ΣΗ-ΕΒΣ

ΚΑ'    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΣΠ3Η-Ε50

IΘ'     Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΑΣΔΗ-ΧΕ

Παράρτημα της Διοικητικής Ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Οικονομική Ταξινόμηση 2021 – ΕΣΟΔΑ

Οικονομική Ταξινόμηση 2021 – ΕΞΟΔΑ