Επιστροφή

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 

Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΣΟΔΑ 

Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΞΟΔΑ

Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5

H'  Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης με ΑΔΑ: ΩΠΦΔΗ-ΞΜΡ

Θ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : ΩΥΓ1Η-95Τ

Ι'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : 6Υ99Η-Μ0Ο

ΙΑ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : 646ΨΗ-Τ2Γ

ΙΒ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : Ψ10ΕΗ-ΑΒΙ

ΙΓ ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : 62Μ8Η-1ΨΓ

ΙΔ ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : ΩΑ9ΛΗ-Ι95

ΙΕ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : 66ΣΓΗ-7ΔΤ

ΙΣΤ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: ΩΞΕΝΗ-Ο87

ΙZ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: ΨΦΒΖΗ-ΥΒΓ

IΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: 60Μ5Η-ΣΟΨ

Κ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με  ΑΔΑ: Ψ401Η-ΝΔ2

ΚΒ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ:6ΕΠ5Η-ΗΒ6

ΚΔ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΒΟΗ-ΨΕΑ

ΚΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ω2ΘΒΗ-43Δ