Επιστροφή

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022

Ν΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΕ΄  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΔ΄  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΓ΄  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΒ΄  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΜΑ΄  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Μ΄     Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΛΘ΄   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΛH΄   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΛΖ΄   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ψ87ΖΗ-6ΘΤ

ΛΣΤ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7

ΛΓ'    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΨΦΘΚΗ-Λ6Ε

ΛΑ'   Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: 6ΒΨ1Η-Ψ43 

Παράρτημα της Διοικητικής Ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

Οικονομική Ταξινόμηση 2022 – ΕΣΟΔΑ

Οικονομική Ταξινόμηση 2022 – ΕΞΟΔΑ