Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: 

  • Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων

Τμήμα Α΄ - Μακροοικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Οικονομίας
Τμήμα Β΄ - Μακροοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Γ΄- Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων
Τμήμα Δ΄- Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

  • Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Α΄ - Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε.
Τμήμα Β΄ - Προϋπολογισμού Ε.Ε.
Τμήμα Γ΄- Οριζόντιων Πολιτικών Ε.Ε.
Τμήμα Δ΄- Διεθνών Σχέσεων

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Τμήμα Α΄ - Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων και Κοινοποιήσεων
Τμήμα Β΄ - Γνωμοδοτήσεων, Γνωστοποιήσεων και Κοινοποιήσεων
Τμήμα Γ΄-  Συμμόρφωσης, Τεκμηρίωσης και Ανακτήσεων
Τμήμα Δ΄- Υποστήριξης

 

Επικοινωνία:

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής

Γ. Γ. :  Γιώργος Χριστόπουλος

         Τηλ.: 210 3332496

          E-mail: generalsecr@minfin.gr 

Δ/νση: Νίκης 5-7 -  10180 - Αθήνα, Αττικής