Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών

Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών  

(ΠΔ 62 ΦΕΚ 155 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 5.8.2020)

 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Α΄ – Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Β΄ – Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Γ΄ – Εσωτερικών Υποθέσεων

 Γ. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

 Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

 Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

 Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)

 

 

Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

 

 

Γ. Γ.  Πληροφοριακών Συστημάτων    

(με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄ ) η Γ.Γ.Π.Σ. μετονομάστηκε σε Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 8/7/2019, με νέα δομή και αρμοδιότητες

 

 

Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής

Γ. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 

Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

♦  Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού

Γ. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων

→  62 Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε. - 22 Διευθύνσεις 40 Αυτοτελή Τμήματα- στοιχεία επικοινωνίας στον κατάλογο της Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής)

Γ. Δ/νση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Γ. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Σύμφωνα με το άρθρο 395 του ν. 4512/2018 η Γ.Δ. καταργήθηκε και συστάθηκε η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, υπαγόμενη πλέον στον ΕΦΚΑ)

 

Γ. Γ.  Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

♦ Γ. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών

→ Κτηματικές Υπηρεσίες (3 Διευθύνσεις  51 αυτοτελή Τμηματα)

Αυτοτελές Τμήμα ΜΑΠ

Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

 

 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους