Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αναπληρωτής  Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική 

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική 


Γ. Γ.  Φορολογικής Πολιτικής

♦ Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

 


Γ. Γ.  Δημόσιας Περιουσίας

♦ Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

♦ Αυτοτελές Τμήμα ΜΑΠ

♦ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών

♦ Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 


Γ.Γ.  Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων & Αρωγής

♦ Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 


Γ.Γ.  Δημοσιονομικής Πολιτικής

♦ Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

♦ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

♦ Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

♦ Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης της Σύναψης και Εκτέλεσης των Δανειακών Συμβάσεων και Συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των Δανειακών Πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

♦ Ενιαία Αρχή Πληρωμής

♦ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

♦ Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

♦ Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)

♦ Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

♦ Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

♦ Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

  • Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Ελέγχων
  • Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Διεύθυνση Γ΄ Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
  • Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 ((Σύμφωνα με το άρθρο 395 του ν. 4512/2018 η  Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα καταργήθηκε και συστάθηκε η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, υπαγόμενη πλέον στον ΕΦΚΑ)

 


Υ. Γ.  Υπουργείου Οικονομικών

♦ Υπηρεσία Συντονισμού  Υπουργείου Οικονομικών

Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εργων & Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ)

♦ Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)

♦ Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

♦ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 


♦ Γ. Γ.  Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(ΓΓΧΤΔΙΧ) πρώην ΕΓΔΙΧ ΠΔ 77 (ΦΕΚ Α΄130/27.6.2023).  Η ιστοσελίδα της ΓΓΧΤΔΙΧ www.keyd.gov.gr  περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών  καθώς και  πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβολής αιτήσεων.

♦ Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

♦ Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 


Γ. Γ.  Πληροφοριακών Συστημάτων  (Με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄ ) η Γ.Γ.Π.Σ. μετονομάστηκε σε Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 8/7/2019, με νέα δομή και αρμοδιότητες και με το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)  μετονομάστηκε σε Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.)