Επιστροφή

Νόμος 4325/2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ψηφιακές Υπογραφές, Νόμος 4325 / 2015 (ΦΕΚ Α' 47 / 11-05-2015)