Νόμος 4701/2020: Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α' 128/30.06.2020 Συνοδευτικές εκθέσεις: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/p-oikonomikon-mikroxrim-eis.pdf  

Νόμος 4649/2019: Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

ΦΕΚ A' 206/16.12.2019   Συνοδευτικές εκθέσεις: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/p-pistidrym-eis-olo.pdf

Νόμος 4440/2016

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα, Νόμος 4440 / 2016 (ΦΕΚ 224/Α/ 02-12-2016)

Νόμος 4389/2016

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση Διατάξεων, Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94 / Α / 27-05-2016)  

Νόμος 4387/2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Συντάξεις Δημοσίου, Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85 / 12-05-2016)

Νόμος 4354/2015

Θέματα Ενιαίου Μισθολογίου, Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176 / 16-12-2015)

Νόμος 4336/2015

Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Ρυθμίσεις Συντάξεων Δημοσίου, Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94 / 15-08-2015)

Νόμος 4325/2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ψηφιακές Υπογραφές, Νόμος 4325 / 2015 (ΦΕΚ Α' 47 / 11-05-2015)

Νόμος 3906/2010

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011. Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 220/ 23-12-2010

Νόμος 3870/2010

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, Νόμος 3870 / 2010 (ΦΕΚ 138 / Α / 09-08-2010)  

Νόμος 3845/2010

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Νομοθετικό Πλαίσιο - Διενέργεια Απογραφής και δημιουργία ΕΑΠ,   Νόμος 3845 / 2010 (ΦΕΚ 65 / Α / 06-05-2010)

Νόμος 3842/2010

«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 58/23.04.2010  

Νόμος 3986/2011

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015. Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 152/01.06.2011

Νόμος 4223/2013

Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών από το Σύστημα της ΕΑΠ, Νόμος 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287 / 31-12-2013)

Νόμος 4152/2013

Ρυθμίσεις για την παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών - Πιστοποιημένοι Εκτιμητές, Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107 / 09-05-2013)

Νόμος 4111/2013

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ 18 / Α / 25-01-2013)

Νόμος 3979/2011

Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις - Ψηφιακές Υπογραφές, Νόμος 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ 16-06-2011)

Νόμος 3965/2011

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρησης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και...

Νόμος 3949/2011

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές» Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α΄ 74/11.04.2011
— 20 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 20 από 22 αποτελέσματα.