ΠΔ 150

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 150 / 25-06-2001    Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ...

ΠΔ 25

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 25 / 25-02-2014      Ηλεκτρονικό Αρχείο -...

Νόμος 4223/2013

Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών από το Σύστημα της ΕΑΠ, Νόμος 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287 / 31-12-2013)

Νόμος 4152/2013

Ρυθμίσεις για την παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών - Πιστοποιημένοι Εκτιμητές, Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ...

Νόμος 4336/2015

Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Ρυθμίσεις Συντάξεων Δημοσίου, Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94 / 15-08-2015)

Νόμος 4387/2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Συντάξεις Δημοσίου, Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85 / 12-05-2016)

Νόμος 3979/2011

Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις - Ψηφιακές Υπογραφές, Νόμος 3979/2011 (ΦΕΚ...

Νόμος 4325/2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση -...

Νόμος 4440/2016

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα,...

Νόμος 4354/2015

Θέματα Ενιαίου Μισθολογίου, Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176 / 16-12-2015)

Νόμος 4111/2013

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ...

Νόμος 4389/2016

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση Διατάξεων, Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94 / Α /...

Νόμος 3870/2010

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, Νόμος 3870 / 2010 (ΦΕΚ 138 / Α /...

Νόμος 3845/2010

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Νομοθετικό Πλαίσιο - Διενέργεια Απογραφής και δημιουργία ΕΑΠ,  ...

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Εγκύκλιος για την Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Αναδιοργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Εγκύκλιος Π.Δ. 80/2016 σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Δ. 80/2016 Αρμοδιότητες Περιφερειών Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων...

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...