ΜΔ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/126780/ΔΠΓΚ/15-6-2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΓ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/124229/ΔΠΓΚ/01 Ιουνίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΒ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/122831/ΔΠΓΚ/26 Μαϊου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΑ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

Μ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

Απόφαση άρθρου 67 του ν.4270/2014

«Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις...

ΛΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/80893/ΔΠΓΚ/16 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΛH΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/63959/ΔΠΓΚ/13 Ιανουαρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026

Εγκύκλιος Κατάρτισης  ΜΠΔΣ 2023-2026 με ΑΔΑ: 9ΩΗΚΗ-ΩΞΚ Παραρτήματα

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΠΙΝΑΚΕΣ:  Π1, Π2,Π3,Π7Α...

ΥΑ: Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

«Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»(ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3)

Εγκύκλιος κατανομής πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 σε αναλυτικό επίπεδο

Εγκύκλιος  κατανομής  πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 σε αναλυτικό επίπεδο

ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 2/106174/ΔΠΓΚ/9 Νοεμβρίου 2021 με θέμα:...

ΥΑ: Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης

ΥΑ: Τροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

ΚΓ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: ΨΦ3ΣΗ-ΕΒΣ

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

ΚΒ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ:6ΕΠ5Η-ΗΒ6

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

ΛΕ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/92456/ΔΠΓΚ/16 Αυγούστου 2021 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΛΔ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η με αριθ.2/91606/ΔΠΓΚ/03 Αυγούστου 2021 απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΛΓ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η με αριθ.2/86269/ΔΠΓΚ/23 Ιουλίου 2021 απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....