Επιστροφή

ΥΑ: Ζ' Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού (Β΄3240)

Η με αριθ. 2 / 53850 / ΔΠΓΚ/ 26-6-2019  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών