Επιστροφή

ΥΑ: «Θ' Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)»

Η με αριθ. 2 / 72071 / ΔΠΓΚ/ 24.09.2019  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών