Επιστροφή

ΛΣΤ' Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού" (Β΄3240)

Η υπ’ αριθμ. 2/100546/ΔΠΓΚ/6 Οκτωβρίου 2021 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού" (Β΄3240)», όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7)