Επιστροφή

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023

Η με αρ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 εγκύκλιος με ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ)

Παράρτημα Α΄

Παράρτημα Β΄

Παράρτημα Γ΄

Παράρτημα Δ΄