Επιστροφή

3η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/9069/ΔΠΓΚ/22 Φεβρουαρίου 2023 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης” (Β΄ 5881)» (ΑΔΑ: 65ΙΔΗ-8ΚΙ)