Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 7,8,9,10,41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. 2/58700/0004/28-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπά σχετικά θέματα» (Β’ 1965).

3. Την αριθ.2/58933/0004/30-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΔΑ:6ΨΦΛΗ-Υ10).

4. Το γεγονός ότι:

i) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41 του ως άνω νόμου ο διορισμός των μελών του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πρέπει να πραγματοποιηθεί τρείς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτής.

ii) τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Αρχή), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης, οι αρμοδιότητες αυτού, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

 

I. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής αποτελούν τα Όργανα Διοίκησης της Αρχής. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη τακτικά μέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i. Ως προς τις δραστηριότητες της Αρχής: 

 α) Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής. 

 β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς και για την ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Αρχής.

 

 ii. Ως προς τα ζητήματα προσωπικού της Αρχής: 

 α) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του κατά το σχεδιασμό της πολιτικής προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής.

 β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερων συστημάτων προαγωγών, βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Αρχής. 

 γ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερων συστημάτων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του προσωπικού της Αρχής. 

 δ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερου συστήματος μισθολογικού καθεστώτος και επιπλέον ανταμοιβής (bonus) του προσωπικού της Αρχής. 

 ε) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή. 

 στ) Εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., την αύξηση του καθοριζόμενου ορίου οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Αρχής. 

 ζ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών.

 η) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη μεταφορά κενών οργανικών θέσεων από κατηγορία σε κατηγορία ή από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή σε άλλη ειδικότητα, καθώς και για τον καθορισμό ή ανακαθορισμό των προσόντων διορισμού σε κλάδους και σε ειδικότητες. 

 θ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τον καθορισμό ή ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα μεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής.

 ι) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τον καθορισμό ή ανακαθορισμό του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, στις οποίες κατανέμονται οι θέσεις αυτές, καθώς και για την κατανομή ή ανακατανομή τους σε υπηρεσιακές μονάδες.

 

 iii. Ως προς τα οργανωτικά ζητήματα της Αρχής: 

 α) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αρχής. 

 β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την κατάρτιση του Οργανισμού της Αρχής, καθώς και για την τροποποίηση αυτού, σε περιπτώσεις σημαντικών οργανωτικών αλλαγών, όπως είναι η σύσταση, η συγχώνευση, η μετατροπή επιπέδου, η κατάργηση και η αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών, επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων των Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών που αποτελούν Αυτοτελείς Υπηρεσίες της Αρχής, ανεξαρτήτως επιπέδου, καθώς και ο καθορισμός των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των προαναφερθεισών υπηρεσιών και παρακολουθεί την υλοποίηση των ανωτέρω οργανωτικών αλλαγών. 

 γ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την πολιτική της Αρχής σε θέματα διοικητικών διαδικασιών. 

 iv. Ως προς τον Διοικητή της Αρχής: 

 α) Κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Διοικητή και υποβάλει σχετική πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών. 

 β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη συμβατότητα του συμβολαίου απόδοσης με τους

τεθέντες στόχους στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και παρακολουθεί την εκτέλεση του συμβολαίου απόδοσης του Διοικητή.

  

 v. Ως προς τον προϋπολογισμό της Αρχής: 

 α) Παρέχει γνώμη στο Διοικητή της Αρχής επί του σχεδίου προϋπολογισμού της, πριν την υποβολή του στο ΓΛΚ. 

 β) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αρχής, δια της υποβολής σε αυτό εκθέσεων από το Διοικητή. 

 γ) Ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δαπανών, για έργα παροχής υπηρεσιών ή για προμήθειες ειδών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 

 δ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη έργων στο Π.Δ.Ε. και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

 

vi. Το Συμβούλιο Διοίκησης δεν δύναται να ζητά και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που

 αφορούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις φορολογούμενων.

 

ΙΙ. ΘΗΤΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

1. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4389/2016 (Α’94), δύο (2) από τα πέντε (5) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία τεσσάρων (4) ετών και ένα (1) μέλος για θητεία πέντε (5) ετών, αντίστοιχα. Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

2. i.Το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από  τις διατάξεις του συστατικού του νόμου και από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων αυτής και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.

 ii.Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

3. Οι αποδοχές του Προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 

III. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ:

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής ή / και του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή / και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,

β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή / και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής,

δ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 3528/2007 (Α` 26), είτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του διορισμού και επιπλέον:

α) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους.

β) Να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή να μην τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

γ) Να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή.

3. Δεν μπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης πρόσωπο, το οποίο είναι ή έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους.

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

i. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/ , από  01-07-2016 έως και 10-07-2016.

ii. Σημειώνεται ότι υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν:

α) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα

β) έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή της

γ) είναι εμπρόθεσμη

δ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο.

ε) πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋποθέσεις, περί απαιτούμενων επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων, τα οποία εκλαμβάνονται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

στ) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις του ν.4389/2016 κωλύματα διορισμού, καθώς και τα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 του ν. 3528/2007.

ζ) αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς άρση τυχόν ασυμβιβάστων, εφόσον επιλεγεί.

 

2. Αξιολόγηση υποψηφίων από Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη θέσης μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα στην αριθ.2/58700/0004/28-06-2016 (Β’1965) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από την επταμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε με την αριθ.2/58933/0004/30-06-2016 (ΑΔΑ:6ΨΦΛΗ-Υ10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, ως εξής:

α. Ιωάννη Καραβοκύρη, Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο.

β. Παναγιώτη Λιαργκόβα, Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

γ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

δ. Παναγιώτη Κορλίρα, Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

ε. Θωμά Μούτο, μέλος  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

στ. Marian Wakounig και

ζ. Donal mc Nally, εκπρόσωποι που υποδείχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα υπό στοιχείο στ) και ζ) μέλη θα συμμετέχουν στην ανωτέρω Επιτροπή αποκλειστικά για τα επτά πρώτα έτη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Γραμματειακή υποστήριξη στην ανωτέρω Επιτροπή θα παρέχει η Μαρία Τσιάπα του Γεωργίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’ της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Κλεοπάτρα Συντζιάκη του Ρίζου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Έργο της Επιτροπής.

Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων και η υποβολή του στον Υπουργό Οικονομικών.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ