Επιστροφή

Πρωτόκολλο συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσίων Εσόδων και Δημοσιονομικής Πολιτικής υπεγράφη την Τετάρτη  16/09/2015 από τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς Νίκο Φράγκο, Κατερίνα Σαββαΐδου και Νίκο Θεοχαράκη.

Βασικός στόχος του πρωτοκόλλου είναι η αξιοποίηση και ο συντονισμός συναρμοδίων υπηρεσιών σε θέματα προϋπολογισμού φορολογικών εσόδων, εκτιμήσεων φορολογικών επιπτώσεων, σχεδιασμού της φορολογικής πολιτικής και υλοποίησης των φορολογικών μέτρων.

Αντικείμενα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι:

• Η Κατάρτιση Προβλέψεων Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
• Η παρακολούθηση τάσης και πορείας φορολογικών εσόδων.
• Η τροποποίηση υφισταμένων και προτάσεις νέων φορολογικών διατάξεων.
• Η διαμόρφωση και ποσοτικοποίηση επιπτώσεων νέων φορολογικών διατάξεων.
• Η τροποποίηση στις προθεσμίες αποδόσεων φορολογικών εσόδων.
• Η επίδραση υπολοίπων δημοσιονομικών παρεμβάσεων στη φορολογία.
• Θέματα Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων σε φορολογικά θέματα.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προέκυψε μετά από αίτημα και επεξεργασία των τεχνικών υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών προκειμένου να αποτυπωθεί η αναγκαία ροή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών κυρίως κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, πώς τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μετά από επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής θα ενσωματώνονται στην κατάρτιση, εκτέλεση και εποπτεία του προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.