Επιστροφή

Επανασύναψη ατομικών συμβάσεων για την καθαριότητα κτιρίων του ΥΠΟΙΚ

Για την επανασύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4325/2015 (Α΄47) 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα φυσικά πρόσωπα που είχαν συνάψει ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες (κεντρικές και περιφερειακές) του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες έχουν λήξει, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για την επανασύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου με ημερομηνία λήξης την 31.12.2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης είναι η συνυποβολή δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η προηγούμενη απασχόλησή τους με ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου σε Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπως φωτοαντίγραφο της τελευταίας συναφθείσας σύμβασης, και ελλείψει αυτού, βεβαίωση παροχής υπηρεσιών ή αποδεικτικά πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις που θα επανασυναφθούν θα αφορούν σε έργο καθαριότητας τετράωρης διάρκειας ημερησίως .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν στην αίτησή τους κατά σειρά προτίμησης τις υπηρεσίες για την καθαριότητα των κτιρίων των οποίων επιθυμούν να συνάψουν ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου και να υποβάλουν αιτήσεις, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, αυτοπροσώπως, δι΄αντιπροσώπου ή με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία όπου απασχολούνταν ή σε περίπτωση που αυτή έχει καταργηθεί στη πλησιέστερη σε αυτή χιλιομετρικά υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι οι προτιμήσεις των αιτούντων δε δεσμεύουν τη διοίκηση και θα εξεταστούν με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ήτοι έως την 8.7.2015. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στην περίπτωση ταχυδρομικής απoστολής τους, κρίνεται από τη ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση.

Εν συνεχεία, οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες έχουν κατατεθεί αιτήσεις, μετά την παραλαβή και πρωτοκόλλησή τους οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί, με κάθε πρόσφορο μέσο, τις υποβληθείσες αιτήσεις καθώς και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά είτε στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είτε στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης για τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ανακοίνωση αυτή :

α) να αποσταλεί στους Προϊσταμένους όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τον τύπο και τους όρους των συμβάσεων, θα ακολουθήσουν οδηγίες προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

                                                                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Συνημμένα :

Υπόδειγμα αίτησης