Επιστροφή

Η OLAF το 2014: σημαντικές επιδόσεις στη διερεύνηση υποθέσεων με απτά αποτελέσματα για τους φορολογούμενους της ΕΕ

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επέτυχε άριστα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η OLAF ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό διερευνούμενων υποθέσεων, ενώ συνέχισε παράλληλα να μειώνει τη συνολική διάρκεια διερεύνησής τους. Εξέδωσε πρωτοφανή αριθμό συστάσεων σε σύγκριση με τα πέντε τελευταία έτη. Η Υπηρεσία συνέστησε την ανάκτηση 901 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει σταδιακά να επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, να συμβάλει στη χρηματοδότηση άλλων έργων και να ελαφρύνει την επιβάρυνση των φορολογουμένων της ΕΕ. Τα αποτελέσματα για το 2014, τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα, επιβεβαιώνουν ότι η OLAF έχει γίνει ολοένα και αποτελεσματικότερη τα τελευταία χρόνια, με απτά αποτελέσματα για τους φορολογούμενους της ΕΕ.

«Αποστολή της OLAF είναι ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων της ΕΕ. Το έργο μας αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Διασφαλίζουμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά προορίζονταν, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη» δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Διευθυντής της OLAF, κ. GiovanniKessler. «Τα αποτελέσματα των ερευνών μας το 2014 επιβεβαιώνουν τις σημαντικές επιδόσεις της OLAF το

προηγούμενο έτος. Επικεντρωθήκαμε σε εκείνες τις υποθέσεις όπου η παρέμβασή μας ήταν απολύτως αναγκαία και μπορούσε να προσδώσει πραγματική προστιθέμενη αξία — σε περίπλοκες έρευνες σε τομείς όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα τελωνεία, το λαθρεμπόριο, το εμπόριο και η εξωτερική βοήθεια. Οι υποθέσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ανάκτηση σημαντικών ποσών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.»

Οι επιδόσεις της OLAF στη διερεύνηση υποθέσεων το 2014: τα κυριότερα αποτελέσματα

  • Η ΟLAF έλαβε τον υψηλότερο αριθμό καταγγελιών πιθανολογούμενης απάτης από τη σύστασή της, ήτοι 1417 καταγγελίες. Η εν λόγω αυξημένη ροή πληροφοριών δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης στην Ευρώπη, αλλά καταδεικνύει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, των θεσμικών οργάνων και άλλων εταίρων στις ικανότητες διερεύνησης της OLAF.
  • Παρά την εν λόγω αυξημένη εισροή, η OLAF συνέχισε να αξιολογεί τις εισερχόμενες καταγγελίες σε σύντομο χρονικό διάστημα — 2 μήνες κατά μέσο όρο — προτού αποφασίσει εάν θα διερευνήσει μια υπόθεση ή όχι. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η OLAF μείωσε τη διάρκεια της φάσης επιλογής κατά 70 % σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
  • Η OLAF διενήργησε μεγάλο αριθμό ερευνών, συνολικά 234 έρευνες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τάση που επιβεβαιώθηκε τα τελευταία τρία έτη, ότι η OLAF ενίσχυσε σημαντικά την διερευνητική της ικανότητα. Σήμερα η OLAF διενεργεί κατά μέσο όρο 60 % περισσότερες έρευνες απ’ ό, τι πριν από την αναδιοργάνωσή της το 2012.
  • Περατώθηκαν 250 έρευνες. Η μέση διάρκεια των ερευνών μειώθηκε σε 21 μήνες. Πρόκειται για τη μικρότερη μέση διάρκεια που αναφέρθηκε για περισσότερο από μία πενταετία. Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, αυξήθηκε η πιθανότητα οι υποθέσεις της OLAF να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα στην πράξη. Φέτος, προκειμένου να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, η OLAF παρουσιάζει ανάλυση των υποθέσεων που διερεύνησε, ανά κράτος μέλος και ανά θεσμικό όργανο.
  • Η OLAF εξέδωσε 397 συστάσεις για οικονομική, δικαστική, διοικητική ή πειθαρχική δράση την οποία έπρεπε να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ πενταετίας.
  • Το 2014, η OLAF συνέστησε επίσης την ανάκτηση του υψηλότερου ποσού υπέρ του προϋπολογισμού της ΕΕ για πάνω από μία πενταετία, ύψους 901 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό πρέπει σταδιακά να επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, να συμβάλει στη χρηματοδότηση άλλων έργων και να ελαφρύνει την επιβάρυνση των φορολογουμένων της ΕΕ.

Συμβολή της OLAF στην πολιτική καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ

Αν και η OLAF παραμένει απολύτως ανεξάρτητη κατά τη διενέργεια των ερευνών της, συμβάλλει ενεργά στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ κατά της απάτης και της διαφθοράς. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014, η OLAF συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς και στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και τη νομοθεσία για την ενίσχυση της αποτελεσματικής τελωνειακής συνεργασίας.

Επίσης, η OLAF συνομολόγησε διοικητικούς διακανονισμούς με διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους εταίρους, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Παγκόσμια Τράπεζα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, το Γραφείο Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Ηνωμένων Εθνών και το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS και της ελονοσίας. Τέτοιες συμφωνίες θα παράσχουν στην OLAF ταχύτερες, ευκολότερες και διαφανέστερες διαδικασίες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τους εν λόγω φορείς, επισπεύδοντας την παγκόσμια δράση κατά της απάτης και της διαφθοράς οι οποίες συχνά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα.

 

Αποστολή της OLAF, εντολή και αρμοδιότητες:

 

Αποστολή της OLAF είναι ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:
• τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς εις βάρος των πόρων της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ καταλήγουν σε έργα που μπορούν να τονώσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρώπη•
• τη συμβολή της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ•
• τη χάραξη χρηστής πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο του ρόλου της για ανεξάρτητη διερεύνηση, η OLAF μπορεί να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:
• όλες τις δαπάνες της ΕΕ: οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, οι άμεσες δαπάνες και η εξωτερική βοήθεια•
• ορισμένες πηγές εσόδων της ΕΕ, κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς•
• υποψίες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Alina BUREA 
Εκπρόσωπος 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
Τηλ.: +32 2 295 73 36 
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Συνημμένα αρχεία

The OLAF report 2014