Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα, κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 10€ με θεματολογία:«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΑΡΧΑΙΑ  ΚΩΜΩΔΙΑ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ».


• Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η
  22/6/2015.
• Ως τιμή πώλησης έκαστου νομίσματος ορίζεται το ποσό των πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα  πέντε λεπτών (52,85€), πλέον Φ.Π.Α.
• Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα  χίλια πεντακόσια τεμάχια (1.500).

Προβολή Ανακοίνωσης