Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις του Προέδρου (Μη Εκτελεστικός) και δύο μελών του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικά) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Οργανωτικό πλαίσιο

To Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Το Ταμείο αναζητά Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο και δύο Μέλη (Μη Εκτελεστικά) προς πλήρωση κενωθεισών θέσεων.

Ο Πρόεδρος και τα νέα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγούν από μια ειδική επιτροπή (την «Επιτροπή Επιλογής»), ενώ ο διορισμός τους θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

Ανακοίνωση

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα για τις τρεις θέσεις, του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού) και δύο Μελών (Μη Εκτελεστικά) του Γενικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2017.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακός τίτλος, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους Ορκωτού Λογιστή ή Δικηγόρου είναι επίσης αποδεκτοί.

  • Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγούν μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικό. Σχετική εμπειρία σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν ευρεία οπτική σε επιχειρησιακά θέματα, να έχουν επιδείξει άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι, να έχουν ικανότητα επιρροής και να έχουν διαθεσιμότητα συμμετοχής στη μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι σε όλες, τις συναντήσεις του Γενικού Συμβουλίου.
  • Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστούν υπό τον περιορισμό της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με τον διορισμό τους να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Προθεσμία/ Όροι & Προϋποθέσεις

          1. Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 20ηΑπριλίου 2015.

          2. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hfsf@egonzehnder.com ή με συστημένη επιστολή προς: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπ’ όψιν EgonZehnder, Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hfsf.gr.Για λεπτομέρειες που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Τζόση Λουκαίτη, τηλ. 210 68 83 051.