Επιστροφή

Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα

Από το Υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, ανακοινώνονται τα εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών στήριξε εξαρχής το Πρόγραμμα Διαύγεια και τάσσεται πάντα υπέρ της διαφάνειας που αυξάνει το δημοκρατικό έλεγχο στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Άλλωστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις ρυθμίσεις του και τις επικαιροποιήσεις του, το Υπουργείο Οικονομικών τις έχει προσυπογράψει.

Όταν όμως εισάγονται νέες ρυθμίσεις απαιτείται να γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις οι οποίες θα αίρουν τυχόν προβλήματα.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 23 ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α/21-11-2013) προστέθηκαν στις αναρτητέες στο Πρόγραμμα Διαύγεια πράξεις οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, έγκρισης δαπάνης και οριστικοποίη­σης της πληρωμής από δημόσιους φορείς. Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρθρου 23 ν. 4210/2013 ορίστηκε για πρώτη φορά ότι οι αναρτητέες πράξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια (εφόσον δεν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες) ισχύουν από την ανάρτησή τους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις κατά την ανάρτηση των πράξεων ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και των ανακλήσεων αυτών (σε περίπτωση μη εκτέλεσης της οικείας δαπάνης) από τις οικονομικές υπηρεσίες των διατακτών και τις οικείες ΥΔΕ, με συνέπεια να παρατηρούνται περαιτέρω καθυστερήσεις στην πληρωμή πιστωτών του Δημοσίου.

Για το λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του Δημοσίου από την Οδηγία 2011/7/ΕΕ «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  προτείνεται για την πρώτη εφαρμογή του ν. 4210/2013, η εισαγωγή μεταβατικής διάταξης, που θα επιτρέψει την ομαλή προσαρμογή των οικονομικών υπηρεσιών στις νέες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών, που έχουν εκδοθεί αποκλειστικά μέχρι την 30.9.2014, ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάρτησης αυτών στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια»). Με τον τρόπο αυτό κατ’ ουσίαν διατηρείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως την 30.9.2014), και μόνο για τις πράξεις ανάληψης δαπανών και τις ανακλητικές τους, το προγενέστερο καθεστώς που προέβλεπε μεν την υποχρεωτική δημοσίευση ως όρο εκτέλεσης των πράξεων, πλην όμως δεν συναρτούσε το κύρος τους με την προηγούμενη δημοσίευσή τους.

Είναι λοιπόν προφανές, ότι η σκοπός της εν λόγω τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι να αλλοιωθεί ο σκοπός και το πνεύμα του προγράμματος Διαύγεια, αλλά, πρώτον να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή προϋπολογισθέντων νομίμων δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου προς όφελος της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και δεύτερον να αποφευχθεί η επιβάρυνση του Κράτους με την καταβολή τόκων υπερημερίας. Τονίζεται ότι, οι δαπάνες που καλύπτονται με την εν λόγω διάταξη, αφορούν κυρίως τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των μαθητών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Από αυτό το πνεύμα διέπεται η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών την οποία άλλωστε είχε συνυπογράψει και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.