Επιστροφή

Προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων

Προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων περί επιλογής Προϊσταμένων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4275/2014 (Α΄149)

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.1ΓΔ/2014(pdf)