Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις δύο νέων μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις δύο νέων (πρόσθετων) μελών του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικούς Διευθυντές)του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 Οργανωτικό πλαίσιο

 To Eλληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Το Ταμείο ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α’ 28), όπως αυτές επικαιροποιούνται δυνάμει της παραγράφου 3.δ΄του άρθρου 1 του ίδιου νόμου. Το Ταμείο αναζητά να επεκτείνει το παρόν επταμελές Γενικό Συμβούλιο του με δύο νέα μέλη (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 Ν. 3864/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Τα δύο νέα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγούν από μια ειδική επιτροπή (την «Επιτροπή Επιλογής»), ενώ ο διορισμός τους θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

 Aνακοίνωση

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα για τις δύο νέες θέσεις μελών (Μη εκτελεστικών Διευθυντών) του Γενικού Συμβουλίου .

 Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2017.

 Απαραίτητα προσόντα

 Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

• Eκπαίδευση: Πανεπιστημιακός τίτλος, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους Ορκωτού Λογιστή ή Δικηγόρου είναι επίσης αποδεκτοί

• Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

• Γνωστικό Αντικείμενο: Τα δύο νέα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγούν μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικό. Σχετική εμπειρία σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν ευρεία οπτική σε επιχειρησιακά θέματα, να έχουν επιδείξει άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να έχουν ικανότητα επιρροής, και να έχουν διαθεσιμότητα συμμετοχής στη μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι σε όλες, τις συναντήσεις του Γενικού Συμβουλίου.

• Τα δύο νέα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστούν υπό τον περιορισμό της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 Ν. 3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με τον διορισμό τους να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση

 Προθεσμία/ Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

2. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hfsf@egonzehnder.com ή με συστημένη επιστολή προς Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας φ/δι Egon Zehnder, Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hfsf.gr. Για λεπτομέρειες που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Αμαλία Χιωτάκη, τηλ. 210 68 83 051.