Επιστροφή

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης των γενικών προσόντων διορισμού και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 9 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), όπως ισχύει.