Επιστροφή

Σχετικά με τις συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών

Οι ισχύουσες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν συναφθεί κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από το Υπουργείο Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2018, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4506/2017 (ΦΕΚ Α΄ 191), τον οποίο θέσπισε η προηγούμενη Κυβέρνηση, και σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 18 μηνών, μετά την έκδοση σχετικής προκήρυξης από τον οικείο φορέα, η οποία εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Οι ισχύουσες συμβάσεις έχουν παραταθεί, δυνάμει του άρθρου 180 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256), για λόγους δημόσιας υγείας, έως τη σύναψη νέων συμβάσεων, μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021. Η παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

Για τη σύναψη των νέων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και το 2018 από την προηγούμενη Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4506/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν προσωπικό κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μοριοδοτείται ευνοϊκά μεν η προϋπηρεσία σε φορείς του Δημοσίου, αλλά τα κριτήρια και τα προσόντα πρόσληψης έχουν και εξόχως κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς αφορούν τον χρόνο ανεργίας του υποψηφίου, τα στοιχεία οικογενειακής του κατάστασης (ύπαρξη και αριθμός τέκνων τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας), την ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας, την ύπαρξη τυχόν αναπηρίας του υποψηφίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, την ύπαρξη τυχόν αναπηρίας γονέων, τέκνου, αδελφού ή συζύγου του υποψηφίου.

Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο για τη συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων.