Επιστροφή

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ. Δ/νσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) όπως ισχύει