Επιστροφή

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει την προώθηση μεταρρυθμιστικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την τόνωση της δυναμικής και της βιώσιμης προοπτικής της ελληνικής οικονομίας.

Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού αποτελεί, σταθερά, μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, όσο και εν γένει την ελληνική οικονομία, λόγω της εμβέλειας του επενδυτικού σχεδίου.

Αφορά όμως και την ανάπτυξη του μεγαλύτερου και πιο εντυπωσιακού πάρκου στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό.
Με μέγεθος μεγαλύτερο των 2.000.000 τ.μ., θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έναν σημαντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου για τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

 • Η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ.
 • Αναμένεται να δημιουργηθούν 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του.
 • Εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι συνεκτική, καθώς περιλαμβάνει σε ένα νομοθέτημα τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα της επένδυσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Είναι αποτελεσματική, διότι επέρχεται η ιδιοκτησιακή ωρίμανση του έργου, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου και την πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα για όλους τους μελλοντικούς αγοραστές.
 • Είναι πρακτική, καθώς ρυθμίζονται διάφορες διαδικαστικές εκκρεμότητες και ενισχύεται περαιτέρω η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.
 • Είναι όμως κυρίως εμβληματική, διότι με αυτή ολοκληρώνεται μια πράξη δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλυτικά θα εκθέσω στη συνέχεια αναφορικά με τη συμφωνία διανομής του ακινήτου.

Προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των προαπαιτουμένων και της άμεσης εκκίνησης του Επένδυσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

 1. Την κύρωση της σύμβασης διανομής και του ειδικού διαγράμματος διανομής.
 2. Τη σύσταση δικαιώματος επιφανείας ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
 3. Τη ρύθμιση της διαδικασίας εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφάνειας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.
 4. Την παροχή της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου:

1ον. Κυρώνεται η σύμβαση διανομής, με το προσαρτώμενο σ’ αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, που υπεγράφη, στις 9 Μαρτίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεμομένων ακινήτων.
Κάθε συγκύριος λαμβάνει διαιρετά πλέον τμήματα γης, όπως περιγράφονται στη σύμβαση,  κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα γενικά τα επ’ αυτών κτίρια και πάσης φύσης συστατικά, παραρτήματα, προσαυξήματα και παρακολουθήματα, και όλα τα σχετικά δικαιώματά τους, προσωπικά και εμπράγματα, και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις.

2ον. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, δικαίωμα επιφάνειας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια 99 ετών, η οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

3ον. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρου του δικαιώματος της επιφανείας ως αντικείμενο εισφοράς σε είδος, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ή ποσοστού ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου του δικαιώματος επιφανείας, προς τρίτους ή εισφοράς του σε εταιρείες, από την επιφανειούχο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς και τον εκάστοτε επιφανειούχο, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

4ον. Προβλέπεται ότι με τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος της επιφάνειας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να παραδώσει την κατοχή των κτισμάτων ή των εν γένει κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, στον κύριο του εδάφους.

5ον. Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων της υπό κύρωση σύμβασης με έγγραφη συμφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ ή μεταξύ των εκάστοτε ειδικών ή/και καθολικών διαδόχων τους, ενώ περαιτέρω περιγράφεται η σχετική διαδικασία ολοκλήρωσης της τροποποίησης αυτής.

6ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων παραδρομών της κυρούμενης σύμβασης και ορίζεται ότι αυτή θα συντελείται με συμβολαιογραφική πράξη υποκείμενη σε μεταγραφή ή καταχώριση στο αρμόδιο – κατά περίπτωση – Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

7ον. Καθορίζεται ως χρονικό σημείο επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της κυρούμενης Σύμβασης, εκείνο της μεταγραφής – άλλως καταχώρισης – στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου του ΦΕΚ δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου.
Το ίδιο χρονικό σημείο καθορίζεται και για την απώλεια της ιδιότητας των ως δημοσίων κτημάτων, των ακινήτων που με την κυρούμενη Σύμβαση περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ.

8ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά το ποσό των 911,2 εκατ. ευρώ.
Περαιτέρω, καθορίζονται και τα στάδια της σχετικής διαδικασίας μέχρι το σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, να μεταβιβαστεί στον αγοραστή, δηλαδή στην ανώνυμη εταιρεία «Hellinikon Global I SA», έναντι του συμφωνημένου τιμήματος για την απόκτηση εκ μέρους της του συνόλου των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

9ον. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα της πραγματοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι σχετικές φορολογικές και λοιπές απαλλαγές και ατέλειες που ισχύουν για τη συγκεκριμένη σύμβαση.
Συναφώς καθορίζονται και τα καταβλητέα δικαιώματα για τη μεταγραφή ή καταχώριση της εν λόγω σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου – κατά περίπτωση – Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου.
Τα ως άνω δικαιώματα καθορίζονται σε σχεδόν συμβολικά ποσά, λόγω του χαρακτήρα της συναλλαγής ως δημοσίου συμφέροντος, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ δύο δημοσίων νομικών προσώπων.

10ον. Παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, δηλαδή στην ανώνυμη εταιρεία «Hellinikon Global I SA», ή τον εγγυητή του, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., να πραγματοποιήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, με δικές του δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, τις ρητά προσδιοριζόμενες στο εν λόγω άρθρο ενέργειες – εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.
Συναφώς, προβλέπεται ότι για την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών – εργασιών θα προηγηθεί σχετική συμφωνία μεταξύ του αγοραστή ή εγγυητή και των συγκυρίων του εδάφους, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, για τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και τη ρύθμιση της εποπτείας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έρχομαι τώρα στη συμφωνία διανομής επί του ακινήτου.
Το αποτέλεσμα της διανομής της έκτασης αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, από τη μια πλευρά, και του φορέα της επένδυσης από την άλλη.

Όλα ξεκίνησαν από το μηδέν, από τη σημερινή Κυβέρνηση.
Δεδομένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος όλης της έκτασης – πλην, προφανώς, κοινόχρηστων, κοινωφελών και κοινωνικής ανταποδοτικότητας χώρων – για 99 χρόνια, η διαπραγμάτευση, επί της ουσίας, αφορούσε την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί του 70% της έκτασης, μετά από αυτή την περίοδο.

Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση αφορούσε τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά των παιδιών μας θα καταστούν – με την ευρεία έννοια του όρου – ιδιοκτήτες τμήματος της επένδυσης.
Στα δικά μας μάτια, το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές ήταν και είναι τεράστιο.

Πολύ πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, και δεδομένων βέβαια του διαμορφωμένου θεσμικού πλαισίου και των ανειλημμένων συμβατικών δεσμεύσεων, προσδιορίσαμε τη βασική μας στόχευση.
Και αυτή δεν ήταν άλλη από την διακράτηση στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, τουριστικών υποδομών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρική γειτνίαση.

Η ενίσχυση του τουρισμού, μέσω ενός μοναδικού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έργου, τέτοιας μάλιστα έκτασης αλλά και έντασης αστικής ανάπτυξης, αποτέλεσε τον οδηγό μας.

Αναλυτικά η συμφωνία, δηλαδή ποια είναι τα τμήματα της έκτασης που θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, έχει ως εξής:

 • Το Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα της ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.2 (όπου θα βρίσκεται το καζίνο) της μη-πολεοδομούμενης ζώνης ανάπτυξης Α-Α1, δηλαδή της μοναδικής ζώνης ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου.
 • Στο Δημόσιο περιέρχονται, κατά κυριότητα, 7 οικοδομικά τετράγωνα της ζώνης πολεοδόμησης Α-Π4, που προορίζεται να αναπτυχθεί με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, ενώ θα αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολύ-λειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, και, συμπληρωματικά, κατοικίας (με ποσοστό, μάλιστα, κατοικίας μόλις 10% της συνολικής επιτρεπόμενης σε αυτήν δόμησης).
 • Συγκεκριμένα, περιέρχονται, κατά κυριότητα, στο Ελληνικό Δημόσιο τα οικοδομικά τετράγωνα 2 (με πρόσωπο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης), 9, 10, 6, όπως και τα οικοδομικά τετράγωνα 11 και 7 (με πρόσωπο επί των χώρων πρασίνου κατά μήκος του μεγάλου άξονα, που συνδέει τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με το παράκτιο μέτωπο) και, τέλος, το οικοδομικό τετράγωνο 18 με πρόσωπο στο πάρκο.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα ολόκληρης της ζώνης ανάπτυξης ΠΜ-Α1 του παρακτίου μετώπου, όπου η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής μπορεί να γίνει τόσο με ποιοτικά όσο και με ποσοτικά κριτήρια.

Θα ξεκινήσω με την ποιοτική αξιολόγηση της συμφωνίας:

 • Η ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 αποτελεί την πλέον «προνομιούχο» χωρική ενότητα στη μία και μοναδική ζώνη ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου, καθώς είναι παρακείμενη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με απευθείας πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο, ενώ σε αυτήν χωροθετείται το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (κτίριο ύψους 200 μέτρων), με το καζίνο.
 • Αυτή η Ζώνη Εκμετάλλευσης αποτελεί κομβικό σημείο σύνδεσης κινήσεων από και προς το παράκτιο μέτωπο.
 • Αποτελεί, επίσης, μία ζώνη με απαράμιλλη θέα προς τη θάλασσα, το βουνό, το αστικό περιβάλλον, το μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής, αλλά ακόμη και με το γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.
 • Το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα προορίζεται να φιλοξενεί ξενοδοχείο επιλεκτικού τουρισμού, τουριστικές υποδομές – εκτός του καζίνο – όπως συνεδριακό-εκθεσιακό κέντρο, κέντρο ευεξίας, spa, χώρους επαγγελματικών συναντήσεων κ.λπ., με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου.
 • Είναι αμφίβολο εάν υφίσταται αντίστοιχο εμβληματικό συγκρότημα, όπως το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκότημα με το καζίνο, στο χώρο της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο να μπορεί να λειτουργεί σε συνάφεια με τις εγκαταστάσεις μιας από τις πλέον σύγχρονες πρότυπες μαρίνες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
 • Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε ολόκληρη την ζώνη ΠΜ-Α1 του παρακτίου μετώπου. Συστατικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης αποτελεί το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και το φυσικό στοιχείο της ακτής.
 • Η υπάρχουσα ολυμπιακή μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.
 • Στο νοτιοανατολικό όριο της ζώνης ΠΜ-Α1, προβλέπεται υπέργεια σύνδεση με πεζόδρομο-πεζογέφυρα πάνω από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εξασφαλίζοντας στο σημείο αυτό την άμεση σύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενότητα του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, του οποίου η κυριότητα επίσης παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Ειδικότερα, η πρώην ολυμπιακή μαρίνα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του νοτιότερου θύλακα της παράκτιας περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Στο σύνολο της έκτασης της εν λόγω ζώνης, προβλέπονται χρήσεις ξενοδοχειακές, εμπορικές (ανάπτυξη εμπορικού κέντρου), αναψυχής, ναυταθλητικές, ενώ προβλέπεται επίσης να αναπτυχθούν εστιατόρια και άλλες εξυπηρετήσεις. Ανάμεσα σε αυτές προφανώς ξεχωρίζουν το εμπορικό κέντρο και το εμβληματικό ξενοδοχείο της μαρίνας.
 • Ουσιαστικά, η ζώνη ΠΜ-Α1 του παρακτίου μετώπου έρχεται ως συνέχεια της ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.2 του τουριστικού συγκροτήματος με το καζίνο, προκειμένου να το καταστήσει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, με καζίνο και μαρίνα. Δηλαδή, με χαρακτηριστικά στοιχεία μοναδικότητας, τα οποία συνεπάγονται τη μεγάλη σπουδαιότητα διατήρησης της πλήρους κυριότητας του συνόλου των ως άνω εγκαταστάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Συμπέρασμα: Ο τεθείς στόχος της διακράτησης στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, τουριστικών υποδομών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρική γειτνίαση, ικανοποιήθηκε πλήρως.

Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην ζώνη πολεοδόμησης Α-Π4 «Πολεοδομικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», που προορίζεται να αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.
Ανάμεσα σε 2 σταθμούς Μετρό, επί της πλέον σημαντικής Λεωφόρου που συνδέει το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας με την παράκτια ζώνη Νότιου Σαρωνικού, το «Πολεοδομικό Κέντρο Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» προορίζεται να αποτελέσει τον πλέον σημαντικό και οργανωμένο υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τουρισμό και αναψυχή.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πέρα από τη συμφωνία διανομής, το Υπουργείο Οικονομικών εξασφάλισε, μέσω συμφωνίας με τον φορέα της επένδυσης, επιπλέον χώρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από φορείς ή/και οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή δημόσια νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο, για την προώθηση του τουρισμού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, και τη στήριξη του αθλητισμού.

1ον. Εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 300 τ.μ. ισόγειου χώρου υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στο εμπορικό κέντρο που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή προς πολεοδόμηση ΑΠ-4 («Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης»), και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο Α-Π4.17.

2ον. Εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 300 τ.μ. ισόγειου χώρου υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στο επιχειρηματικό κέντρο (business park) που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή προς πολεοδόμηση ΑΠ-4 («Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης»).

3ον. Εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 300 τ.μ. ισόγειου χώρου υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου, και ειδικότερα στην περιοχή αθλητισμού.

Ας δούμε τώρα και την ποσοτική αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής.
Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνθηκε στο θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, δηλαδή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, για να ζητήσει τη γνώμη του ως προς τη διανομή.

Πράγματι, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατέθεσε τις απόψεις του, μαζί με την πρότασή του για τα προς διανομή ακίνητα.
Η ποσοτική σύγκριση της δομήσιμης επιφάνειας που πρότεινε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να παραμείνει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και της δομήσιμης επιφάνειας που τελικά παραμένει κατόπιν της διαπραγμάτευσής μας, έχει ως εξής:
50,36% περισσότερη δομήσιμη επιφάνεια στην ιδιοκτησία και προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι 336.434,39 περισσότερα τ.μ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζουμε αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, προς όφελος της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας.