Επιστροφή

Ομιλία της υφυπουργού Κ. Παπανάτσιου στην ολομέλεια της Βουλής στο ν/σ "Υποχρεωτικός Έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του λειτουργικού έργου και λοιπές διατάξεις"

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Με την τροπολογία 891 κάθε ενδιαφερόμενος που ζητάει την εγγραφή του στο οικείο μητρώο ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, είχε την υποχρέωση να έχει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12.

Ερχόμαστε με την προτεινόμενη διάταξη να αντικαταστήσουμε τη φράση «αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12…» με τη φράση «πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία…».
Όσον αφορά την τροπολογία 893, με τις διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ των παραχωρησιούχων και των αντισυμβαλλόμενων των κρατικών χρηστών, στα πλαίσια των Συμβάσεων Παραχώρησης που αφορούν στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου. Δεύτερον, στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, όπως αυτές κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 αντίστοιχα του ν. 4389/2016.
Συγκεκριμένα, προς τον σκοπό της ομοιόμορφης αντιμετώπισης των ζητημάτων επίλυσης των διαφορών που αναφύονται μεταξύ των κρατικών χρηστών και των παραχωρησιούχων κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, προβλέπεται ρητώς ότι όλες οι διαφορές θα υπάγονται σε διαιτησία σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης σύμβασης παραχώρησης.
Στην τροπολογία 894 παραχωρείται για σαράντα έτη αναδρομικά από 07.07.1998, η χρήση του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 976 της περιοχής Λαυρίου, στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών -Ο.Σ.Υ.Ο.-, με αντάλλαγμα το ποσό που ήδη έχει καταβάλει η Ομοσπονδία κατά τα προβλεπόμενα στην με αριθ. 1070789/07.07.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ήδη εγκατεστημένης παιδικής κατασκήνωσης για τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
Με την τελευταία τροπολογία 895, παρατείνεται μέχρι την 7.2.2017 η προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016 για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 57 - 61 του ανωτέρου νόμου προκειμένου να δοθεί στους φορολογούμενους ικανός χρόνος υπαγωγής σε αυτή. Είναι για την εθελούσια αποκάλυψη.


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Οι περισσότερες νομοτεχνικές βελτιώσεις είναι κάποιες διορθώσεις του κειμένου. Θα αναφερθώ όμως σε δύο-τρία πραγματάκια που πρέπει να πω.
Στο τέλος του άρθρου 44 προστίθεται μια παράγραφος ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται οντότητες ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος κατά την έννοια του παρόντος, πέραν εκείνων των περιπτώσεων των παραγράφων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 12, με γνώμονα τη φύση των δραστηριοτήτων τους, το μέγεθός τους, τον ορισμό των απασχολουμένων σε αυτές και άλλα παρεμφερή κριτήρια».
Ένα δεύτερο σημαντικό, με βάση αυτά που ειπώθηκαν από πολλούς συναδέλφους, είναι ότι η τήρηση των αρχείων που προβλέπονται για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρίες που διενεργούν ελέγχους σε οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος, ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την παραγωγή των εν λόγω εγγράφων ή πληροφοριών.
Ένα τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι για το άρθρο 52. Αυτό αφορά τους ασκούμενους ορκωτούς ελεγκτές. Όσον αφορά την παράταση, το «2016» αντικαθίσταται με το «2018».

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή ακούστηκαν διάφορα σήμερα στην Αίθουσα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά είναι γενικότερα ζητήματα που αφορούν το οικονομικό επιτελείο, χωρίς να πανηγυρίζουμε, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα πω ότι έχουμε αύξηση της απασχόλησης κατά διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες άτομα από το πρώτο τρίμηνο του 2015 έως το τρίτο τρίμηνο του 2016 και μια πτώση της ανεργίας κατά 4%. Δεν είναι σημαντικό. Δεν πανηγυρίζουμε, όμως πρέπει να το επισημάνουμε.
Δεύτερον, έχουμε αύξηση του ΑΕΠ για τρία συνεχόμενα τρίμηνα. Ο ορισμός της επιστροφής στην ανάπτυξη είναι η συνεχόμενη αύξηση για δύο τρίμηνα.
Τρίτον, έχουμε αύξηση 1,8% στο πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2016. Τέταρτον, έχουμε αύξηση 12,6% στον όγκο των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Πέμπτον, έχουμε αύξηση 10,2% στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Έχουμε για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο από το 1948. Έχουμε αύξηση 5,1% στην ιδιωτική κατανάλωση, αύξηση 228% στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αύξηση 2,3% του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής. Έχουμε άνοδο κατά 2,2 μονάδες του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο. Όλα αυτά –επιμένω- χωρίς να πανηγυρίζουμε, από την πρώτη Κυβέρνηση που έπιασε τους στόχους. Και η Κυβέρνηση δεν έπιασε απλά τους στόχους, αλλά τους ξεπέρασε, δίνοντας 620 εκατομμύρια στους συνταξιούχους. Αυτό έγινε γιατί με τη διαπραγμάτευση μειώσαμε τους στόχους.
Μας λέτε επικίνδυνους, εσείς που υπογράψατε πλεονάσματα 6,7% και κάποιοι άλλοι θα υπέγραφαν το 2016 πλεονάσματα 4,2%, το 2017 4,5%, το 2018 4,5%. Είχατε υπογράψει μέτρα 20 δισεκατομμυρίων παραπάνω για την τετραετία 2015-2018.
Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και μάλιστα προσπαθεί ούτως ώστε το κλείσιμο να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι παίκτες επιθυμούν μια λύση. Το κλείσιμο της αξιολόγησης θα γίνει χωρίς νομοθέτηση νέων μέτρων. Αυτό που ακόμα, όμως, δεν έχουμε δει είναι η υποστήριξη της Αντιπολίτευσης στην προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης.
Κάθε φορά όταν πλησιάζουμε στη συμφωνία, η Αντιπολίτευση δημιουργεί μια αίσθηση δράματος. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές. Σήμερα ακούσαμε καινούριο νέο. Θέλει να μας πει και η Δημοκρατική Συμπαράταξη εάν θέλει και αυτή εκλογές, ή είναι μόνο προσωπική άποψη του κ. Λοβέρδου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ο κ. Λοβέρδος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και με βάση τον Κανονισμό εκπροσωπεί το κόμμα του.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Τότε, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι και δική σας πρόθεση, κύριοι συνάδελφοι. Ελπίζουμε, όμως, οι θέσεις σας αυτή τη στιγμή να μην είναι ίδιες με τις θέσεις της κυρίας Ξαφά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Όσον αφορά κάποια ζητήματα που τέθηκαν από τον κ. Αμυρά, τα βραχυπρόθεσμα ξεπάγωσαν στις 24 Δεκεμβρίου 2016. Για όλα τα υπόλοιπα έχουν δοθεί απαντήσεις. Όσον αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δεν υλοποιήθηκε όλο το Πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι έχει να κάνει κάτι με τα έσοδα. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2017 είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι κατά 500 εκατομμύρια μεγαλύτερο απ’ ό,τι ήταν το προηγούμενο.
Δεν θα υπάρξει καμιά νομοθέτηση νέων μέτρων. Το είπα και πριν. Αν θεωρείτε πως ό,τι περιγράφεται για τον κόφτη ισοδυναμεί με κάτι νομοθετικό, λυπάμαι, αλλά η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί σας. Αυτό φάνηκε και το 2016. Μας λέγατε ότι ο κόφτης θα εφαρμοστεί. Το 2016 όχι μόνο δεν βγήκαμε εκτός στόχων, αλλά τους ξεπεράσαμε κιόλας. Μέχρι τώρα μας κάνατε κριτική γιατί δεν πιάνουμε τους στόχους και τι θα γίνει και τώρα λέτε ότι κακώς τους πιάνουμε. Αποφασίστε τι θέλετε, τέλος πάντων, από μια Κυβέρνηση σαν τη δική μας.
Να δούμε τώρα και κάποια θέματα για το νομοσχέδιο.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενσωματώνει στη νομοθεσία της χώρας μας την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τροποποιεί την Οδηγία 2014/56 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τροποποιεί την Οδηγία 2006/43, σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στόχος είναι η περαιτέρω εναρμόνιση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών των κανόνων για τους όρους χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο των φυσικών προσώπων και οντοτήτων που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, τους κανόνες περί ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και επαγγελματικής δεοντολογίας και το πλαίσιο για τη δημόσια εποπτεία τους.
Επειδή ο αριθμός των απαιτούμενων τροποποιήσεων για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας είναι μεγάλος, προτιμήσαμε τη σύνταξη νέου ενιαίου νομοθετήματος και σε αυτό συμφωνήσατε κι εσείς. Κατ’ εξαίρεση διατηρούνται ορισμένες τροποποιήσεις οι διατάξεις που αφορούν την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της αρμόδιας αρχής στο κομμάτι των ποιοτικών ελέγχων.
Ο ρόλος της αρμόδιας αρχής ενισχύεται, ενώ παρέχεται μόνο η δυνατότητα, όχι η υποχρέωση, ανάθεσης συγκεκριμένων εξουσιών στον επαγγελματικό φορέα. Και μάλιστα από τους όρους που θέτει η Οδηγία για εξασφάλιση της αναγκαίας αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων, η όποια διακριτική ευχέρεια ασκείται εντός του γράμματος και του πνεύματος της Οδηγίας και είναι πλήρως εναρμονισμένη με το σχετικό υφιστάμενο ελληνικό και διεθνές πλαίσιο. Σε αυτό συμφώνησαν άλλωστε και οι φορείς που παρέστησαν στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής.
Αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 3 για το οποίο οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα υποχρεωτικού ελέγχου και η υποχρέωση να είναι μέλη του ΣΟΕΛ. Το ΣΟΕΛ, από ό,τι είπατε κι εσείς, έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα 226 του 1992 και δεν ήταν Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, Κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και τότε το ΣΟΕΛ καθόριζε από πού θα δίνονται οι άδειες και τώρα παραμένει το ίδιο. Πραγματικά είναι ο μοναδικός επαγγελματικός φορέας του χώρου.
Όλες οι εταιρείες, όλοι οι ορκωτοί ελεγκτές είναι μέλη του ΣΟΕΛ. Αν έχετε να μας πείτε ότι υπάρχουν κάποιοι, κατονομάστε τους να τους ακούσουμε κι εμείς εδώ πέρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το λέμε εμείς, κυρία Υπουργέ. Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής το λέει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κατονομάστε το κι από κει και μετά, αν υπάρχει…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διαβάσατε την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Βεβαίως, τη διαβάσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Βεζυρόπουλε, μην διακόπτετε. Θα μιλήσετε μετά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Από κει και μετά, αν προκύψει κάποιος άλλος φορέας, καμία αντίρρηση να δούμε πώς θα γίνει. Και μάλιστα, ανέφερα και πριν ότι είναι δυνητικό. Δεν είναι υποχρεωτικό.
Να συμπληρώσω και κάτι εδώ, ότι κάποια στιγμή ο κ. Φορτσάκης ανέφερε το ΣΟΛ. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ΣΟΛ και ΣΟΕΛ. ΣΟΛ είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία ορκωτών λογιστών. ΣΟΕΛ είναι το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Είναι, όπως το είπε και ο κ. Καρράς, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Πραγματικά δεν βλέπω πού δίνεται η δυνατότητα εδώ πέρα σε μια οντότητα η οποία έχει κάτω από την ομπρέλα της όλους τους ορκωτούς ελεγκτές και τι πρόβλημα δημιουργεί.
Με την Οδηγία καθίσταται δυνατή η μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα που εφαρμόζεται στα πρόσωπα αυτά, ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητά τους με ενιαίο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράλληλα, ενισχύεται η δημόσια εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών για να βελτιωθεί η προστασία των επενδυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με την εδραίωση της ανεξαρτησίας των αρχών δημόσιας εποπτείας και την ανάθεση των κατάλληλων αρμοδιοτήτων σε αυτές, ώστε να εντοπίζονται, να αποτρέπονται και να προλαμβάνονται παραβάσεις.
Συνοπτικά, με το νέο νομικό πλαίσιο επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και σε λογιστικές εταιρείες, οι όροι εγγραφής τους στο δημόσιο μητρώο, οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την εμπιστευτικότητα, αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Καθορίζονται τα ελεγκτικά πρότυπα και ανατίθεται αποκλειστικά στην ΕΛΤΕ η γενικότερη εποπτεία του συστήματος δημόσιας εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος. Η εποπτεία ενισχύεται με την ανάθεση αρμοδιοτήτων διενέργειας ερευνών και επιβολής κυρώσεων όποτε εντοπίζονται παραβάσεις.
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εφαρμογή υποχρεωτικών ελέγχων στις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος και περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος.
Συνοψίζοντας, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: Πρώτον, στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος, τράπεζες, εισηγμένες και όσες ορίζονται με υπουργική απόφαση, λόγω του σημαντικού δημοσίου αντικτύπου της, ο οποίος απορρέει από την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους ή από την φύση των δραστηριοτήτων τους.
Δεύτερον, στην ανεξαρτησία ελεγχόμενου-ελεγκτή. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η τήρηση σχετικών αρχείων, η έννοια του δικτύου. Τρίτον, στην τήρηση κανόνων απορρήτου. Τέταρτον, στη δημόσια εποπτεία των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών μηχανισμών και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Πέμπτον, στην προστασία των πληροφοριοδοτών. Έκτον, στις προϋποθέσεις αδειοδότησης και έβδομον, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις.
Όσον αφορά στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, με την πρώτη απαιτείται πλέον από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές-μεσολαβητές να προσκομίσουν πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος αντί για αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για την εγγραφή τους στο οικείο μητρώο.
Με τη δεύτερη δίνεται μηνιαία παράταση της περιόδου επιδότησης σίτισης, ώστε να καλυφθεί το διάστημα μέχρι την ενεργοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και όχι Επιδόματος, που ακούστηκε από κάποιον συνάδελφο της Αντιπολίτευσης και την έναρξη της διαδικασίας των πληρωμών εντός Φεβρουαρίου.
Επίσης, δίνεται παράταση στους τριάντα πιλοτικούς δήμους μέχρι την καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και την ακώλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών των ευάλωτων μερίδων του πληθυσμού.
Αντίστοιχα, καλύπτεται από εθνικούς πόρους το κενό στη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, καθώς έληξε η συγχρηματοδοτούμενη περίοδος από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και έως ότου ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε να μην μείνουν ακάλυπτοι από υπηρεσίες οι ωφελούμενοι.
Με την τρίτη τροπολογία προβλέπεται ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατικών χρηστών των αεροδρομίων και των παραχωρησιούχων θα υπάγονται στη διαιτησία, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης. Αφορά διαφορές χωροταξικές, αναβάθμισης, συντήρησης και διαχείρισης των εγκαταστάσεων.
Με την τέταρτη τροπολογία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα η παιδική κατασκήνωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών στο Λαύριο. Παραχωρείται στην Ομοσπονδία για σαράντα έτη αναδρομικά από το 1998 η χρήση του δημοσίου ακινήτου στο Λαύριο με αντάλλαγμα το ποσό που ήδη έχει καταβληθεί, ύψους 30 εκατομμυρίων δραχμών και το οποίο σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να επιστραφεί εντόκως με επιτόκιο 7%.
Τέλος, με την πέμπτη τροπολογία παρατείνεται μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 4446/2016 για τα αδήλωτα εισοδήματα, προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος στους φορολογούμενους που τους έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμου, που έληγε σε λίγες ημέρες. Ήταν έτοιμη και από διαφόρους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης η πρόταση για παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο αυτό και στις βουλευτικές τροπολογίες, τις οποίες κάνω δεκτές. Η πρώτη, που αφορά στον ΟΓΑ, είναι μια πολύ σημαντική τροπολογία. Λύνονται προβλήματα σε ανθρώπους που είχαν πληρώσει αρκετά χρήματα στον ΟΓΑ και δεν έπαιρναν σύνταξη στο τέλος σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τώρα έχουν τη δυνατότητα, δεν είναι υποχρεωμένοι να τους επιστραφούν τα χρήματα αλλά να βγουν στη σύνταξη. Κάνω, λοιπόν, αποδεκτή αυτή την τροπολογία, όπως επίσης και τη διόρθωση της ημερομηνίας που έχει γίνει.
Επίσης, κάνω αποδεκτή και τη δεύτερη τροπολογία και σαν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας χαιρετίζω και εγώ την πρωτοβουλία των Βουλευτών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ να είναι και το Οικονομικό Επιμελητήριο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την εκπροσώπηση από τον ΣΕΒ, γιατί η θέση του ΣΕΒ Βορείου Ελλάδος μπορεί καλυφθεί από τον ΣΕΒ.
Τελειώνοντας με τις τροπολογίες και επιστρέφοντας στο κύριο θέμα του νομοσχεδίου, θα ήθελα να τονίσω συνοπτικά ότι με την ενσωμάτωση της Οδηγίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: Πρώτον, στο γεγονός ότι θα συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ οι τροπολογίες που προστέθηκαν και οι νομοτεχνικές βελτιώσεις λύνουν μια σειρά ζητημάτων, τα οποία φάνηκαν στην πορεία της συζήτησης, είτε στις Επιτροπές είτε στην Ολομέλεια.
Εάν υπάρχουν κάποια άλλα ερωτήματα, θα τα δούμε και στη λήξη της συνεδρίασης.

Ευχαριστώ.


ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Καταρχήν, θα ήθελα να αναφερθώ, αν και δεν το είχα σκοπό, αλλά επειδή αναφέρθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρώων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον ΔΟΛ. Ακούστηκε κάτι από όλες τις πλευρές σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα με τον ΔΟΛ.
Εγώ θα ξαναπώ ότι όλοι μας θα πρέπει να δεχθούμε την πρόταση του Πρωθυπουργού να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή για να συμφωνήσουμε όλοι μαζί για το θεσμικό πλαίσιο και πώς θα λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι ούτε ο ΔΟΛ τώρα, ούτε το MEGA πριν. Νομίζω ότι τα προβλήματα της εποχής μας είναι τέτοια που το ένα μετά το άλλο θα δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να δεχθούν την πρόταση του Πρωθυπουργού να προχωρήσουμε στο θεσμικό πλαίσιο.
Όσον αφορά κάποια ζητήματα για την πολιτική σταθερότητα, σε σημερινό της δημοσίευμα η Die Welt αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως «η πολιτικά σταθερή Ελλάδα, ένας από τους μεγάλους νικητές της τουριστικής περιόδου 2017». Πραγματικά, νομίζω πως το ότι η χώρα μας είναι πολιτικά σταθερή, αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, αλλά έχει γίνει μετά από την πολιτική που έχει εφαρμόσει η σημερινή Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών που ακούστηκε από διάφορες παρατάξεις μέσα στην Ολομέλεια σήμερα, έχω να μεταφέρω το εξής: Πραγματικά εμείς δεν κρυβόμαστε από κανέναν. Πηγαίνουμε στα χωριά μας, πηγαίνουμε στις πόλεις μας, μιλάμε με τον κόσμο και δεχόμαστε προβλήματα, μας ρίχνουν και προκηρύξεις άμα χρειαστεί καμιά φορά, αλλά δεν κρυβόμαστε, δεν πάμε σε άλλη πόλη αντί να πάμε σε εκείνη που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να πάμε. Τους βλέπουμε, μας βλέπουν, είμαστε μαζί τους, συνεχίζουμε να είμαστε κοντά τους, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά τους και εκείνοι το ξέρουν, αλλά βλέπουν τις προσπάθειές μας και αυτό είναι που επικροτούν και μας λένε όλοι «μην προχωράτε σε εκλογές, δεν θέλουμε εκλογές». Αυτό είναι που μεταφέρεται από όλους τους Υπουργούς και από όλους τους Βουλευτές στην Κυβέρνηση σήμερα.
Όσον αφορά τώρα κάποια ζητήματα που τέθηκαν, κύριε Κουτσούκο, πραγματικά είναι μεγάλη παράλειψή μου το ότι δεν σας απάντησα για τα όρια ελέγχου.
Όσον αφορά τα όρια ελέγχου, επειδή το συζητήσαμε στο Υπουργείο και με τον Υπουργό τον κ. Τσακαλώτο, από τη διαβούλευση υπήρχε οικονομικό θέμα από τους φορείς -οι οποίοι δεν ήρθαν και στην ακρόαση των φορέων- ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και το ξαναέβαλε η ΠΟΦΕΕ στην ακρόαση φορέων πάλι το θέμα με τα όρια. Γι’ αυτό και εμείς αποφασίσαμε να το δούμε αργότερα, αφού κάνουμε κάποια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και με τo ΣΟΕΛ και με τους φορείς των λογιστών και με τους παραγωγικούς φορείς, ούτως ώστε να είναι κάτι πιο συντονισμένο, παρά να το προχωρήσουμε τώρα.
Όσον αφορά στην τροπολογία 895 που έχει να κάνει με την παράταση για τις 8 Φεβρουαρίου, δεν υπήρχε καμία πρόθεση να δοθεί παράταση. Απλά η διευκρινιστική εγκύκλιος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιεύτηκε μόλις προχθές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα.
Υπήρχαν κάποιες ασάφειες. Δεν μπορούσαν να κάνουν φορολογικές δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι και γι’ αυτό το λόγο, αφού πρώτα δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος, δόθηκε η παράταση για να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να υποβάλλουμε τις δηλώσεις τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είστε ο μάντης των κακών ειδήσεων που έχετε προβλέψει.
Όσον αφορά το άλλο θέμα που μπήκε από τον κ. Λοβέρδο σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Υφυπουργού, στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 15 Νοεμβρίου, το 3696, στο άρθρο 2 λέει: Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: Πρώτον, οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και δεύτερον, η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνο από κοινού με τον Υπουργό.
Κύριε Λοβέρδε, νομικός δεν είμαι, αλλά εσείς που είστε, τουλάχιστον καταλαβαίνετε ότι το να αποδεχθώ μια τροπολογία είναι μέσα στις κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες τουλάχιστον.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι στις νομοθετικές. Είναι άλλο αυτό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Το να αποδεχθώ, όχι το να καταθέσω. Το να καταθέσω δεν είναι. Το να αποδεχθώ είναι στις κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες. Τουλάχιστον αυτή την ερμηνεία έχουμε από τις υπηρεσίες της Βουλής.


Ευχαριστώ.