Επιστροφή

Ομιλία της Υφυπουργού Κ. Παπανάτσιου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Το αντικείμενο της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι η συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». Έχουμε την 4η συνεδρίαση και τη β΄ ανάγνωση του σχεδίου νόμου.

Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός για να κάνει μία διευκρίνιση.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 46, θέλω να πω ότι αποσύρεται και θα το καταθέσουμε, εκ νέου, σε νέο νομοσχέδιο, ακούγοντας, πρωτίστως, τις τοποθετήσεις των Βουλευτών και των φορέων. Δηλαδή, θα έρθει πιο ολοκληρωμένο αργότερα και μετά από διαβούλευση που θα έχει γίνει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Υπουργέ, επειδή υπάρχουν και κάποιες νέες τροπολογίες, αν θέλετε να πείτε δύο λόγια επ’ αυτών, για να μπορούν και οι Εισηγητές να τοποθετηθούν.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ξεκινώντας με τις τροπολογίες. Έχουμε την τροπολογία που φέραμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και αφορά τον Οργανισμό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την αιτιολογήσουμε ξανά τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Η επόμενη τροπολογία έχει να κάνει με τις δαπάνες μισθωμάτων κτιρίων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, των ετών 2014 και 2015. Η προώθηση της εν λόγω ρύθμισης αφορά δαπάνες μισθωμάτων για κτίρια που στεγάζονται φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν πληρώθηκαν, κυρίως, λόγω της έκδοσης των νέων οργανισμών των Υπουργείων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και της επακόλουθης αναδιάρθρωσής τους. Για τον ίδιο λόγο, καθυστέρησαν οι μεταφορές των πιστώσεων και κατά συνέπεια δεν τηρήθηκαν οι δημοσιολογιστικές διατάξεις περί αναλήψεις υποχρεώσεων. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αναλαμβάνονται από την αρχή του οικονομικού έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών, με πίνακες που καταρτίζονται από τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημόσιου λογιστικού. Υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ύπαρξη και δέσμευση της πίστωσης. Κατά τα έτη 2014 και 2015 δεν διενεργήθηκαν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 9 του Προεδρικού Διατάγματος 113/2010, ώστε να δεσμευθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή των μισθωμάτων κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Η προτεινόμενη διάταξη διευκολύνει την πληρωμή των δικαιούχων, συμβάλλει στην αποφυγή εμπλοκής του Ελληνικού Δημόσιου σε σχετικές δικαστικές διενέξεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πιστωτών του Δημοσίου προς το Κράτος.

Η άλλη τροπολογία αφορά τη συμπλήρωση του άρθρου 6 του ν.4281/2014, σχετικά με την επιχορήγηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Στο πλαίσιο της Σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, προβλέπεται η υποχρέωση εκκαθάρισης των καθυστερούμενων οφειλών των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής φόρου, καθώς και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το άρθρο 6 του ν.4281/2014, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επιχορήγησης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση αποκλειστικά ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να γίνει επιτάχυνση του ρυθμού εκκαθάρισης των αιτήσεων συνταξιοδότησης - που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω - με χρηματοδότηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τον ΕΜΣ. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι, εφόσον οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιστρέψουν έγκαιρα το υπόλοιπο της χρηματοδότησης δεν θα επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός με απώλεια εσόδων, καθώς θα διενεργείται αντίστοιχου ύψους παρακράτηση από άλλες μεταβιβάσεις προς τους φορείς αυτούς.

Με την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, προκαλείται μια δαπάνη 759 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2017. Ωστόσο, η εν λόγω δαπάνη δεν θέτει σε κίνδυνο τους στόχους που έχουν τεθεί στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, καθότι εξαιρείται από το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης.
Όσο αναφορά στις παρατηρήσεις που ακούστηκαν από τους φορείς και τους συναδέλφους Βουλευτές, από τους Εισηγητές των κομμάτων, τις έχουμε λάβει υπόψη μας, τις εξετάζουμε και ότι βελτιώσεις υπάρχουν θα τις φέρουμε στην Ολομέλεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμες κάποιες νομοθετικές βελτιώσεις. Ευχαριστώ.

ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε.

_______________________________________________________________

Η κ. Παπανάτσιου, έχει το λόγο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Καταρχήν, όσον αφορά τις προτάσεις που έγιναν από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Τις βλέπουμε θετικές, όπως και εκείνος είδε θετική την εναρμόνιση της οδηγίας. Δεσμευόμαστε, στην Ολομέλεια, να δούμε τι μπορούμε να ενσωματώσουμε στο νομοσχέδιο.

Για τις συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την οδηγία δεν έχει αναδρομική ισχύ. Σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο, το οποίο θα αφορά δανειακές συμβάσεις, θα δούμε τι μπορούμε να συζητήσουμε και να φέρουμε εκεί. Πιθανόν, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε στα επιχειρηματικά δάνεια, επειδή δεν αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε εκεί να δούμε κάτι για το ελβετικό φράγκο.

Είναι σε γνώση της Κυβέρνησης το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Πραγματικά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο, το ξέρουμε όλοι μας και γι' αυτό, πραγματικά, με τη συγκεκριμένη εναρμόνιση της οδηγίας, πλέον διαφυλάσσονται όλοι οι δανειολήπτες.

Από κει και μετά, σε σχέση με τη φορολογική ενημερότητα για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Εξετάζουμε το θέμα και στην Ολομέλεια θα ξέρουμε εάν θα μπορέσουμε να αποσύρουμε το κομμάτι της φορολογικής ενημερότητας ή όχι. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεσμευόμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Όσον αφορά στο άρθρο 46 και τις παρατηρήσεις που έγιναν και στο γιατί το φέραμε έτσι. Η Ελλάδα, όφειλε να έχει τακτοποιήσει θεσμικά, από το 1987, όταν πρωτοεφάρμοσε το Φ.Π.Α., κάποια ζητήματα με την εξαίρεση των νησιωτικών μεταφορών.

Δεν έγινε στην αρχή. Από κει και πέρα, το 2006, με την τελευταία κωδικοποίηση του Φ.Π.Α., είχε την ευκαιρία να δώσει πάλι μια μόνιμη λύση στο θέμα των μεταφορών στα νησιά, όπως έκανε αντίστοιχα η Πορτογαλία, με τις Αζόρες και τη Μαδέιρα. Αυτό από εμάς δεν έγινε το 2006. Μετά έγινε μια σύσταση, το 2012 και έκτοτε, δεν έχει γίνει καμία συμμόρφωση με τη σύσταση που έγινε το 2012.

Ερχόμαστε εμείς τώρα, να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά και θα το κάνουμε. Θα δούμε σε επόμενο νομοσχέδιο, πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα προς όφελος και των νησιών μας και της οικονομίας, γενικότερα.

Όσον αφορά για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις τροπολογίες. Τα στοιχεία που ζήτησε ο κ. Καμμένος για το Μέγαρο Μουσικής, θα τα ζητήσουμε να έρθουν στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, καλό θα ήταν να μπορούσαμε να τα έχουμε και να τα φέρουμε στην Ολομέλεια.

Για τις άλλες τροπολογίες, για τις δεσμεύσεις των πιστώσεων αυτό που ρωτήσετε, κυρίως λόγω της έκδοσης νέων οργανισμών των Υπουργείων αν υπάρχει και κάτι άλλο. Οι  δεσμεύσεις των πιστώσεων που αφορούν δαπάνες για πληρωμή μισθωμάτων κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών διενεργούνται στην αρχή κάθε έτους. Σε περίπτωση πληρωμής μισθωμάτων από δευτερεύουσες διατάξεις, για λόγους διαδικαστικούς καθυστερεί η μεταφορά των πιστώσεων, με συνέπεια την μη έγκαιρη δέσμευση για να μπορέσει να γίνει η τήρηση της προηγούμενης διαδικασίας, γεγονός που καθιστά τις εν λόγω δαπάνες μη κανονικές και δεν μπορούν να πληρωθούν. Με αυτή τη λογική τώρα ερχόμαστε για τα δύο προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσουν να πληρωθούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα τεχνικό, θα έλεγα. Διαδικαστικό δηλαδή, τίποτα περισσότερο.
Για την άλλη τροπολογία, πραγματικά είναι του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι η κυρία Αχτσιόγλου θα έρθει στην Ολομέλεια να υποστηρίξει την τροπολογία. Δεν μπορούσε σήμερα επειδή υπήρχε κάποια άλλη υποχρέωση.

Ευχαριστώ.