Επιστροφή

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την αύξηση του ορίου ενίσχυσης από την Ε.Ε. ανά επιχείρηση

Κύριε Συνάδελφε,

Η Ελληνική Κυβέρνηση συμμετέχει, από την πρώτη στιγμή, στη συζήτηση επί του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Προσωρινού Πλαισίου που λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες της πανδημίας και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίξουν κλάδους και επιχειρήσεις χωρίς τους γενικούς περιορισμούς ως προς τις κρατικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει ενεργά. 
Πρόκειται για μία ενεργό συμμετοχή και μία ουσιαστική συμβολή, με προτάσεις και αντιπροτάσεις, τόσο στην αρχική φάση διαμόρφωσης του Προσωρινού Πλαισίου, όσο και κατά τη διάρκεια τροποποίησης αυτού όσο η κρίση της πανδημίας συνεχίζεται. 
Ο στόχος αυτής της συμμετοχής δεν είναι άλλος από την εναρμόνιση των συστατικών και των μέτρων του Προσωρινού Πλαισίου στα δομικά και διαχρονικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. 
Και αυτή η συμμετοχή, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, αλλά και συνεργασία με όλους τους εταίρους, φέρει αποτελέσματα, που ανταποκρίνονται στις ελληνικές θέσεις και επιδιώξεις. 
Τα αποτελέσματα αυτά, μεταξύ αρκετών άλλων, ήταν:
1ον. Να αυξηθεί σε γενικό μέτρο, στο οποίο εντάσσεται και η επιστρεπτέα προκαταβολή, το όριο στήριξης ανά ενιαία επιχείρηση στα 800.000 ευρώ, ενώ αρχικά ήταν κατά πολύ χαμηλότερο.
2ον. Να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από συγκεκριμένους περιορισμούς αναφορικά με τις οικονομικές τους επιδόσεις το 2019, που αρχικά ήταν αποκλεισμένες από την περίμετρο των δικαιούχων.
3ον. Να επεκταθεί η ισχύς του Προσωρινού Πλαισίου ως τον Ιούνιο του 2021.

Ως προς το όριο των 800.000 ευρώ στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής – και όχι μόνο – πρέπει να γίνει μία χρήσιμη διευκρίνιση. 
Το όριο των 800.000 ευρώ δεν έχει σχέση με το όριο των 200.000 ευρώ του καθεστώτος de minimis, καθώς αυτά είναι διακριτά. 
Αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι μία επιχείρηση που έχει λάβει στήριξη ύψους 800.000 ευρώ, μπορεί να λάβει και επιπλέον στήριξη που να αντιστοιχεί ή να φτάνει τα 200.000 ευρώ του καθεστώτος de minimis.
Αθροιστικά, λοιπόν, η ενίσχυση δύναται να ανέλθει στο 1.000.000 ευρώ, με την επιφύλαξη ειδικών ορίων που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους κλάδους.
Όσο συνεχίζεται η πανδημία, το Προσωρινό Πλαίσιο εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. 
Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία εμπλουτισμού με νέα εργαλεία και μέτρα, καθώς η αξιοποίηση των αρχικών φτάνει τα όριά της.
Ένα, λοιπόν, από τα νέα συστατικά της επικαιροποίησης του Προσωρινού Πλαισίου – τον περασμένο μήνα – είναι και το μέτρο 3.12, το οποίο και αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων.
Ένα μέτρο το οποίο στήριξε η Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο για τη συνέχεια. 


ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 

Κύριε Συνάδελφε,
Ειδικότερα, με την πρόσφατη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου, όπως σωστά αναφέρετε στις 13 Οκτωβρίου, προστέθηκε η δυνατότητα  χορήγησης ενισχύσεων υπό την μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες –πραγματοποιηθείσες μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021 – σε επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.
Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή, έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες), ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από το Προσωρινό Πλαίσιο ή στήριξη από άλλες πηγές.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει καθεστώτος, και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Επισημαίνεται, συνάμα, ότι οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, παρέχοντας δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση σε επιχειρήσεις. 
Πρόκειται, επομένως, για μια επιπλέον δυνατότητα που παρέχεται για τη δημιουργία νέου καθεστώτος, το οποίο θα είναι διακριτό, δεν έρχεται δηλαδή να μεταβάλει τα όρια ή τα χαρακτηριστικά κάποιου άλλου καθεστώτος.
Η ένταξη αυτής της νέας δυνατότητας στο Προσωρινό Πλαίσιο δεν σημαίνει την αύξηση του ορίου των 800.000 ευρώ σε 3.000.000 ευρώ.
Αντιθέτως, σημαίνει ότι το κράτος-μέλος μπορεί να διαμορφώσει ένα διακριτό καθεστώς ενίσχυσης των επιχειρήσεων, βασιζόμενο στα χαρακτηριστικά του νέου μέτρου 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα αξιοποιηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Αυτή, άλλωστε, ήταν και η στόχευση κατά τη φάση των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών είναι σε τεχνικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του συγκεκριμένου μέτρου, για την ολοκλήρωση ενός νέου καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων.
Ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν και πλήττονται από την πανδημία για την κάλυψη των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, δηλαδή για μέρος των ζημιών τους, το οποίο θα εδράζεται σε επιχορηγήσεις, θα έχει και κλαδική διάσταση, θα σχετίζεται με συγκεκριμένες δαπάνες των επιχειρήσεων και θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του μεγέθους των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, συνεχίζεται η τεχνική επεξεργασία για τη διαμόρφωση τόσο καθεστώτων, όσο και διαδικασιών, για την παροχή κρατικής στήριξης προς επιχειρήσεις εντός των προβλέψεων τόσο του γενικού πλαισίου, όσο και του Προσωρινού Πλαισίου, αξιοποιώντας κάθε διάσταση αυτού που ανταποκρίνεται στα δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που τέθηκε στη διάθεση των κρατών-μελών, με την ορθή αξιοποίησή του να αποτελεί σημαντικό αρωγό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας επιχειρήσεων και πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού.
Ήδη, κατά την πρώτη φάση του, οι ελληνικές αρχές έχουν κοινοποιήσει, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, πάνω από 10 καθεστώτα ενίσχυσης, με συνολικό Προϋπολογισμό περίπου 10 δισ. ευρώ, από τα οποία έχει ήδη εκταμιευθεί πάνω από το 50%.
Ενώ δρομολογούνται προς κατάθεση και άλλα καθεστώτα. 
Παράλληλα, βέβαια, μία σειρά από άλλα μέτρα και καθεστώτα έχουν ενταχθεί και σε άλλα πλαίσια και διαδικασίες στήριξης, επιπρόσθετα του Προσωρινού Πλαισίου.
Και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και όλα τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ